Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

Білоцерківський колегіум » Технології » Анотований каталог матеріалів ІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»

Анотований каталог матеріалів ІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»

Склярова Г. М. Упровадження здоров’язбережувальних тех­но­ло­гій у на­вчаль­но-виховний про­цес Білоцерківського колегіуму : збір­ник ма­теріалів із досвіду роботи / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церква : Ко­легіум, 2013. – 55 с. 

Представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження здо­ро­в’я­­­збережувальних інно­ва­ційних технологій у навчально-виховний процес Бі­ло­­церківського колегіуму.

­Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної ро­­бо­ти, класним ке­рів­ни­кам, учителям-предмиетникам загальноосвітніх на­вчаль­них за­кладів.

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Науковий вісник – 2013 : збірник тез учнів­сь­ких науково-дослідних робіт у системі МАН / Г. М. Склярова, Л. В. Дуд­ка. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 60 с.

 Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які бу­ли пред­ставлені коле­гі­ан­та­ми для захисту в Малій академії наук в секціях історії Ук­раїни, історичного краєзнавства, етнології, гео­логії, геохімії та мінералогії, клі­ма­тології та метеорології, екологічно безпечних технологій та ре­сур­­­со­збе­ре­жен­ня, філософії, соціології, теології, релігієзнавства та історії релігії, педагогіки, жур­на­ліс­­тики, технології програмування, фольклористики, мистецтвознавства, ук­раїнської мови, російської мо­­ви, англійської мови, іспанської мови, мате­ма­ти­ки, прикладної математики, експериментальної фі­зи­­ки, мікроекономіки та мак­ро­е­­кономіки, психології, біології людини, хімії, агрономії.

Адресовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових то­­вариств загально­ос­віт­ніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Основи топографії та орієнтування (авторська програма гурт­­­ка для учнів 8-        9 класів загальноосвітніх та спеціалізованих навчаль­них за­кладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів) / Г. М. Склярова, О. А. Гайда­єн­ко, Л.П. Яременко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 65 с.

Програма курсу передбачає оволодіння учнями базовими знаннями з то­­по­графії та орієн­ту­ван­ня, розвиток умінь і навичок складання плану місце­вос­ті, орієн­тування за місцевими ознаками, за ази­му­­том, за картою тощо; по­глиб­лен­ня знань із географії; підготовку до участі у туристсько-краєз­на­вчих по­хо­дах та зма­ганнях з техніки пішохідного туризму. Навчальна програма «Основи топо­гра­фії та орієнтування» розрахована на 70 годин на рік, 2 годин на тиждень для учнів 8-9 класів загаль­но­ос­віт­ніх навчальних закладів, що не мають ніякого туристського досвіду.

Адресовано керівникам гуртків туристcько-краєзнавчого спрямування, учителям географії за­галь­ноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, закладів поза­шкіль­ної освіти.

Шевченко О. М. Іспанська мова. Курс для початківців : збірник програм фа­­­культативних кур­сів / О. М. Шевченко. – Біла Церква : Колегіум, 2012 – 38 с.

Представлено програми факультативних курсів з іспанської мови для здійс­нення допрофільної під­готовки у 8-9 та профільної підготовки у 10-11 кла­сах філологічного та суспільно-гуманітарного на­прямку. Головна ме­та даних курсів полягає в удосконаленні іншомовного спілкування учнів, фор­му­­ванні високого рівня комунікативної та соціокультурної компетенцій.

Адресовано педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних за­­кла­дів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Позакласна робота в систе­мі профільної осві­ти : збірник ма­теріалів для прове­ден­ня по­закласних за­ходів [у двох частинах] / Г. М. Склярова, Л. В. Дуд­ка, Л. П. Яременко та ін. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 116 с. + СD-диск.

У збірнику вміщено сценарії як традиційних шкільних свят, так і до­бір­ку позакласних заходів у си­стемі профільної освіти. Дані матеріали ори­гі­нально й цікаво розкривають основні напрямки ви­хов­ної роботи в закладі ос­ві­ти, вирізняються тематичною різноманітністю та доступністю впро­ва­джен­­ня. На СD-диску представлено мультимедійні презентації, які доповнюють зміст позакласного заходу та сприяють поглибленню його виховного аспекту.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-ор­га­­нізаторам, класним ке­рівникам 8-11 класів, керівникам гуртків.

Склярова Г. М. Правова освіта колегіантів : матеріали з досвіду роботи / Г. М. Скля­рова, Л. В. Дуд­­ка, Л. П. Яременко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 60 с.

Представлено систему роботи закладу з організації правової освіти та пра­­вового вихо­ван­ня в умо­вах профільного навчання. Подано структурно-зміс­­тову модель учнівського само­врядування. У ма­те­ріалах вміщено Кон­цеп­цію правоосвітньої діяль­ності колегіуму, аналітичні, організаційні та ме­то­­дич­­ні матеріали, матеріали з досвіду роботи Правового клубу «Феміда».

Адресовано учителям-предметникам, педагогам-організаторам, заступ­ни­кам директорів з на­вчаль­но-виховної та виховної роботи, а також керів­ни­кам гуртків, студій, клубів.

Сіманова Т. М. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків ана­лі­зу: збір­ник для 8-         11 кла­сів. І семестр / Т. М. Сіманова, В. В. Цибко, О. І. Коза­чен­ко, В. О. Бесараб. – Біла Церква : Ко­легіум, 2013. – 56 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних ро­біт з курсу алгебри (по­глиб­лене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також з кур­су алгебри та початків аналізу (профільний рі­вень) для 10-11 класів за І се­местр. Різнорівневі завдання дібрано відповідно до чинних програм для по­­глиб­леного та профільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефек­тивно здійс­ню­ва­т­и тематичний контроль навчальних досягнень учнів, ад­же кожна контрольна робота містить кілька ва­ріантів, у яких є завдання почат­ко­вого, середнього, достатнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, лі­цеїв, гімназій, колегіумів.

Сіманова Т. М. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного на­вчан­ня : збірник ма­те­ріалів семінару-практикуму для вчителів математиків / Т. М. Сіманова, В. О. Бесараб, О. І. Ко­за­чен­ко, В. В. Циб­ко. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 34 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів мате­ма­ти­ки викладено тео­ре­тич­ні засади розвитку творчих здібностей учнів в умовах про­­­філь­ного навчання у класах еко­но­міч­но­го профілю. Запропоновано розробки уро­­ків, факультативних занять та позакласних заходів у пло­щи­ні здійснення про­філь­ної підготовки у класах економічного профілю. Вміщено методичні реко­мен­да­ції та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та про­фільної підготовки коле­гі­ан­­тів, що забезпечує формування індивідуальної освіт­ньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Сіманова Т. М., Бесараб В.О. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків ана­лі­зу: збірник для 8-9 кла­сів. ІІ семестр. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 38 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних ро­біт із курсу алгебри (по­глиблене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також із кур­су алгебри та початків аналізу (про­філь­ний рівень) для 11 класу за ІІ семестр. Різ­но­рівневі завдання зібрано відповідно до чинних про­г­рам для поглибленого та про­фільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефективно здій­с­ню­­вати тематичний контроль навчальних досягнень учнів, адже кожна конт­роль­на робота міс­тить кіль­ка варіантів, у яких є завдання початкового, середнього, до­статнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Павлюк Г. О., Паливода І. І. Все про японську мову. Курс для почат­ків­ців : збір­ник лексико-гра­­матичних вправ. / Г. О. Павлюк, І. І. Паливода. – Біла Церк­ва : Колегіум, 2012. + СD-диск.

Даний курс розрахований на вивчення учнями 8 (9) класів японської мо­­ви протягом одного на­вчаль­­ного року. Для забезпечення відповідного рів­ня викладання додається СD-диск «Збірник лек­си­ко-граматичних вправ «Япон­­­ська мова. Курс для початківців».

Рекомендовано до використання у загальноосвітніх навчальних закла­дах, спеціалізованих шко­л­ах із поглибленим вивченням іноземних мов, лі­цеях, гімназіях, колегіумах.

Склярова Г. М. Сучасні підходи до організації мовно-літературної освіти у фі­лологічних кла­сах : збір­ник матеріалів семінару-практикуму для вчи­те­лів української мови та літератури / Г. М. Скля­ро­ва, Л. В. Дудка, І. І. Смаг­люк, А. М. П’ятецька, Н. М. Туліветрова, С. В.Шульга. – Біла Церква : Ко­­ле­гіум, 2012. – 32 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів ук­ра­їн­ської мови та літератури ви­кладено теоретичні засади сучасних підходів до ор­ганізації мовно-літературної освіти у фі­ло­ло­гіч­них класах, подаються роз­роб­ки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійс­­нення профільної підготовки у класах філологічного профілю. Вміщено мето­дич­ні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допро­філь­ної та профільної підготовки коле­гі­ан­тів, що забезпечує формування інди­відуальної освітньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям україн­сь­кої мови та літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, лі­цеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Центр виховної роботи колегіуму : збірник матеріалів із до­свіду роботи / Г. М. Скля­рова, Л. В. Дудка, Л. П. Яременко. – Біла Церк­ва : Колегіум, 2013. – 59 с.

Представлено матеріали щодо організації системи виховної роботи в ко­легіумі. Подано Кон-цеп­цію діяльності Центру виховної роботи, його струк­­турно-змістову модель, колегіальні проекти, під­бірку організаційних та методичних матеріалів.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класним ке­рів­ни­кам, вихователям, педагогам-організаторам загаль­но­­­освітніх навчальних закладів.

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Підготовка обдарованих учнів до до­слід­ниць­­кої діяльності : збір­ник матеріалів / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 60 с.

Представлено систему роботи навчального закладу з підготовки обда­ро­ваних учнів до дослід­ниць­кої діяльності. Вміщено концепцію діяль­ності та статут наукового товариства колегіантів, струк­тур­но-змістову модель, поло­жен­ня про учнівську науково-дослідницьку діяльність, організаційні на­ка­зи, під­бірки тем учнівських наукових робіт за секціями та відділеннями. Роз­кри­то основні напрями спів­праці колегіуму з вищими закладами України.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-пред­мет­никами, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської нау­ко­во-дослідницької діяльності.

Гайдаєнко О.А., Яременко Л. П. Сучасні підходи до формування еконо­міч­них та географічних ком­петентностей старшокласників в умовах про­фільної освіти : збірник матеріалів семінару-прак­тикуму для вчи­те­лів географії та економіки / О. А. Гайдаєнко, Л. П. Яременко. – Біла Церк­ва : Колегіум, 2012. – 36 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів геог­ра­фії та економіки викла­де­но тео­ретичні засади сучасних підходів до форму­ван­ня економічних та географічних компетен­т­нос­т­ей стар­шо­класників в умо­вах про­фільної освіти, подаються розробки уроків, занять природ­ни­чого гурт­ка та по­за­класних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах еко­но­міч­но­го профілю. Вміщено ме­тодичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення до­про­фільної та профільної під­готовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєк­торії учнів.

Адресовано вчителям географії та економіки загальноосвітніх та спе­ціа­лізованих шкіл, ліцеїв, гім­назій, колегіумів.

Тимошенко Ю. І. Використання інформаційних технологій на заняттях фізичного лабо­ра­тор­но­го практикуму : збірник матеріалів / Ю. І. Тимо­шен­ко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 31 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення фізичного ла­бо­­ра­торного практикуму з ви­користанням інформаційних технологій. Вмі­ще­но тео­ре­тичні відомості, зразки завдань, інструк­тив­ні картки та методичні ре­ко­мендації.

Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Гайдаєнко О. А. Сучасні підходи до організації та проведення практич­них ро­біт з географії в умо­вах про­­фільного навчання : збірник матеріа­лів для про­ве­ден­ня практичних робіт / О. А. Гай­даєнко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 48 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення практичних ро­біт з географії у 10 класі. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зраз­ки завдань, інструктивні картки, проблемні запитання та методичні рекомендації.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл з поглибленим ви­вчен­ням природничих дисциплін, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Яременко Л. П. Дидактичні матеріали для поточного оцінювання з курсу «Еко­номічна і со­ціаль­на географія світу» : методичний збірник / Л. П. Яре­менко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 42 с.

Представлено матеріали для поточного оцінювання з курсу «Еконо­міч­на і со­ціальна географія сві­ту». Матеріали згруповано відповідно до розділів на­вчаль­ної програми з предмету. Вміщено такі ви­ди завдань: експрес-тести, гра «Ві­рю – не вірю», «Географічний крос», географічний диктант, крос­ворди.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, ко­ле­гіу­мів, професійно-технічних училищ, коледжів тощо.

Склярова Г. М. Програма гуртка «Європейський туристсько-краєз­нав­чий клуб «Патріот» : збір­ник матеріалів / Г. М. Склярова, О. А. Гайда­єн­ко, Л. П. Яременко. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 88 с.

Програма гуртка «Європейський туристсько-краєзнавчий клуб «Па­тріот» роз­рахована на за­нят­тя з уч­ня­ми 8-9 класів та створена з метою більш пов­ного оз­найомлення учнів з країнами, що є най­ближ­чими су­сі­д­а­ми України й утворили єди­не політичне та економічне об’єднання; формування знань про геог­ра­фічну кар­­ту Європи, України, світу; поширення інформації про діяль­ність Євро­со­ю­зу се­ред місцевої гро­ма­ди, ус­ві­домлення учнями приналежності до європейської куль­тури, еконо­мі­ки, історії ознайомлення з іс­то­рією куль­­ту­рою та природою Ук­раїни, рідного краю шляхом органі­за­ції туристсько-краєз­навчої роботи.

Адресовано вчителям природничих дисциплін загальноосвітніх та спе­ціа­лізованих шкіл і лі­цеїв, гімназій, колегіумів тощо.

Склярова Г.М. Збірник авторських програм виховної роботи : збірник / Г. М. Склярова, автор­сь­кий колектив. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 22 с.

Вміщено програми виховної роботи для організації активного та зміс­товного дозвілля учнів 8-11 класів, підготовлені керівниками груп.

Адресовано класним керівникам 8-11 класів, заступникам директорів з ви­хов­ної роботи, педа­го­гам-організаторам загальноосвітніх навчальних закладів.

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Програма факультативного курсу «Основи нау­ково-дослідницької ро­боти» : програма / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церк­­ва : Колегіум, 2013.

Програма факультативного курсу розрахована на учнів 8, 9, 10 класів лі­цеїв, гімназій, коле­гіу­мів, за­гальноосвітніх навчальних закладів, де працю­ють наукові товариства або наукові секції, гурт­ки, де є юні науковці. Ви­вча­ю­чи курс учні отримають інформацію про науку, її роль у розвитку су­спіль­ст­ва, на­бу­дуть навиків та умінь проведення досліджень, роботи з літератур­ни­ми джерелами, від­бо­ру і аналізу ін­фор­мації, формування цілей і завдань до­слід­ження, узагальнення наукової інфор­ма­ції, написання нау­ко­вих рефератів, кур­сових проектів, науково-дослідницьких робіт та робити певні ви­сновки і рекомендації.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-пред­мет­никами, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської нау­ко­во-дослідницької діяльності.

Туліветрова Н. М. Портфоліо учителя світової літератури : збірник матеріалів з конкурсу «Учи­­­тель року – 2011» / Н. М. Туліветрова. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 55 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання методу проек­тів на уроках світової літератури як фактору розвитку інформаційної культури колегіантів. Подано роз­робки уроків, учнівські проектні дослідження, навчальні проекти, сценарії заходів, літературні диктанти тощо.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям світової літератури за­гальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Фареник Ю. М. Портфоліо учителя фізичної культури : збірник матеріалів з конкурсу «Учи­тель року – 2012» / Ю. М. Фареник. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 35 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізичної культури щодо фор­му­ван­­ня в учнів стійкого інтересу до занять фізичною культурою і спортом, впровадження здо­ро­в’я­збе­р­і­гаючих технологій на уроках та в позаурочній діяльності. Подано розробки уроків з варіативного мо­дуля «Баскетбол» (11 клас), «Легка атлетика» (10 клас), методичні рекомендації щодо вико­рис­тан­ня елементів сугестивного навчання на уроках фізичної культури.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям фізичної культу­ри загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Туліветрова Н. М. Збірник літературних диктантів для учнів 10-11 класів : збірник / Н. М. Тулі­вет­рова. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 112 с.

Збірник допоможе застосувати на практиці сучасні освітні стандарти й здійснити перевірку знань учнів. Система питань літературних диктантів допоможе сформувати вміння аналізувати про­чи­тані художні твори, перевірити знання фактів із біографій письменників, понять теорії літератури. Збірник містить літературні диктанти, кожен з яких має 12 або більше запитань.

Адресові учителям світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів.

Туліветрова Н. М. Портфоліо керівника групи : збірник матеріалів з конкурсу «Класний керів­ник року – 2012». – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 55 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи керівника групи щодо створення умов для роз­витку і самореалізації кожної особистості: духовно багатої, фізично здорової, гармонійно роз­ви­не­ної, із свідомою патріотичною позицією громадянина України і світу. Подано авторську програму ви­хов­ної роботи: «Думай глобально – дій локально», розробки виховних справ, сценарії позакласних ви­хов­них заходів тощо.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-органі­за­торам, керівникам, за­галь­ноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Шевченко О. М. Культурна карта Іспанії : збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – 23 с.

У пропонованому країнознавчому збірнику матеріалів для вчителів іспанської мови викладена спе­ціально дібрана лінгвокраїнознавча інформація. Збірник передбачає ознайомлення учнів з куль­ту­рою країни, мова якої вивчається, і рекомендовано до вивчення учнями 8-11 класів на етапі допро­філь­­ної та профільної підготовки у класах філологічного напрямку.

Адресовано вчителям іспанської мови загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Програма розвитку Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київ­сь­кої області на 2011-2015 рр. : програма / Т. М. Сіманова, О. А. Гайдаєнко, Л. В. Дудка, Л. П. Яре­мен­ко, О. П. Войтен­ко. – Біла Церква, 2013. –  88 с.

Представлено матеріали, які обґрунтовують мету і завдання діяльності та розвитку Біло­цер­ків­сь­­кого колегіуму, розкривають принципи функціонування навчального закладу, зміст орга­нізаційного та методичного супроводу його інноваційної діяльності. Програма міс­тить Кон­цепцію та 16 проектів, які охоплюють різні аспекти діяльності сучасного навчального за­кла­ду України.

Запропоновані матеріали можуть бути використані в практичній діяльності як початку­ю­чи­ми, так і досвідченими керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.

Сіманова Т. М. Сучасні підходи до проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів з математики: матеріали з досвіду роботи / Т. М. Сіманова. – Біла Церква:  Ко­ле­гіум, 2013. – 74 с.

Представлено матеріали з досвіду роботи вчителя щодо проведення моніторингу навчальних до­сяг­нень учнів з математики. Висвітлено теоретичні основи конструювання навчально-методичного за­без­пе­чен­ня для вхідного і підсумкового тестування з математики, методика конструювання завдань та про­ведення вхідного і підсумкового річного тестування з математики в 8-11 класах.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, головам методичних об’єд­нань, учи­телям-предметникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Склярова Г. М., Сіманова Т. М. Забезпечення ефективності системного управління якістю про­філь­­ного навчання в умовах закладу інноваційного типу : збірник матеріалів семінару-прак­ти­ку­му для керівників закладів освіти / Г. М. Склярова, Т. М. Сіманова. – Біла Церква: Ко­легіум, 2013. – 60 с. + CD-диск

Висвітлено теоретичні засади та матеріали з досвіду роботи щодо забезпечення ефективності си­стем­ного управління якістю профільного навчання в умовах закладу інноваційного типу. Подано роз­роб­ки уроків, факультативних занять, спецкурсів, курсів за вибором та позакласних заходів у площині здійс­нен­ня профільної підготовки у класах філологічного, філософського, художньо-естетичного та еко­но­міч­но­го профілів. Уміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення до­про­філь­ної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої трак­то­рії кожного учня.

Адресовано керівникам закладів освіти, заступникам директорів з навчально-ви­хов­ної роботи, го­ловами шкільних методичних об’єднань.

Тимошенко Ю. І. Портфоліо вчителя фізики : збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2013» / Ю. І. Тимошенко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 50 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізики та астрономії щодо вико­рис­­тання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях фізичного лабораторного прак­ти­ку­му. По­дано розробки уроків із курсів фізики (8, 11 класи) та астрономії (11 клас), методичні реко­мен­да­ції що­до використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях фізичного лабора­тор­но­го прак­ти­ку­му, первинний інструктаж з БЖД учнів у кабінеті фізики, сценарій загальноколегіаль­н­ого заходу.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям фізики та астро­номії загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Вплив історії хрещення Київської Русі на розвиток освіти в державі: філо­соф­сь­кий та культурологічні аспекти : збірник матеріалів / О. А. Гайдаєнко, А. П. Пилипчук, Т. В. Ред­ченко, Ю. І. Тимошенко, Н. М. Туліветрова. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – 38 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення педагогічних читань до 1025-річчя Київ­­ської Русі. Вміщено теоретичні відомості, рекомендовані для проведення заходів даного типу. Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, керівникам шкільних мето­дич­них об’єднань, учителям-предметникам загальноосвітніх навчальних закладів.


1520 Переглядів.

А також по темі:

Опитування

Архів новин

Вересень 2021 (39)
Серпень 2021 (33)
Липень 2021 (33)
Червень 2021 (41)
Травень 2021 (45)
Квітень 2021 (50)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум