Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

Модель випускника

                                                                                                                                     Затверджено

                                                                                                   педагогічною радою колегіуму

                                     протокол № 2 від 08.01.2009 року

 

 

 

М о д е л ь  в и п у с к н и к а

Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради

Київської області ( основні компетенції)

 

  1. Загальні положення

 

Модель випускника – це визначення рівня розвитку учня у рамках основних напрямків діяльності колегіуму, визначення основних компонентів життєвої та освітньої компетентності випускника, за рівень яких заклад разом із батьками несе відповідальність

(компетентність: суспільно-правова, професійно-трудова, сімейно-побутова, культурно-дозвільна, психофізіологічна, інтелектуальна, комунікативна, готовність до безперервної освіти тощо). Особистісно зорієнтований освітній процес сприяє формуванню у випускника якостей, які необхідні для життєвого та професійного самовизначення.

 

  1. Виховання особистості та духовно-моральний розвиток колегіантів

 

Колегіум формує учня нового типу, який уособлює в собі високу духовність,

      загальнокультурний рівень, глибокі знання з предметів, хороші естетичні смаки, високу моральність, має добре розвинуті творчі здібності і навички науково-дослідницької роботи.

            Випускник колегіуму – носій норм загальнолюдської моралі, має високий рівень загального розумового розвитку та інформованості з профільних предметів, високий загальнокультурний розвиток та ерудицію, розвинену мотиваційну потребу у розширенні своїх знань з профільних дисциплін, добре розвинуті природні творчі здібності, на високому рівні володіє рідною мовою та однією-двома іноземними мовами.

            Випускник колегіуму – людина з розвинутою національною самосвідомістю, носій споконвічних загальнокультурних цінностей, закладених у національних традиціях українського народу, що має розвинуте громадянське почуття гордості за свою державу, усвідомлення своєї ролі у державному будівництві нової України, у виборі власної долі в житті.

            Випускник колегіуму – людина гуманістичної орієнтації та демократичної культури спілкування, що виражає свою мораль у діяльності, вчинках добра, милосердя, взаємодопомоги, ввічливості, порядності, гостинності, тактовності, делікатності, витримці, умінні долати труднощі, інтелігентності, взаємоповазі, взаємодовірі, працелюбності, почутті людської гідності, громадянської гордості та честі.

            Випускник колегіуму – уміє самовдосконалюватися, спираючись на споконвічні моральні закони творення добра й боротьби зі злом, пошуку справедливості і правди в житті, визнання ідеалів любові та краси, що здавна культивуються в українській родині.

            Випускники колегіуму – це люди зі сформованими художньо-естетичними смаками та почуттям сприйняття навколишнього світу за законами краси, який отримує естетичне задоволення від спілкування з книгою, природою, творами мистецтва, театром, музикою, живописом, працює над власним розвитком «від людини ввічливої – до людини високої культури», має розвинене почуття гордості й відповідальності за свій колектив, колегіум та державу в цілому.

 

  1. Життєві та освітні компетентності випускника колегіуму

 

Комунікативна компетентність

            Знання та вміння, які забезпечують об’єктивне сприйняття оточуючого навколишнього середовища, знаходження адекватного стилю й тону спілкування, здатність емоційно відгукуватися на переживання інших людей, враховувати особливості психологічного стану співрозмовника.

            Розвиток рефлексії (самоусвідомлення, самоаналізу) своїх комунікативних можливостей, позиції у спілкуванні. Вміння будувати стосунки з урахуванням особистих якостей інших людей. Вміння активно слухати, вільно володіти своєю мовою та немовними засобами спілкування, а також однією або двома іноземними мовами.

 

Готовність до безперервної освіти

            Щоб бути готовим до подальшого продовження освіти й самоосвіти, випускник колегіуму має уявлення про:

      - головні соціальні функції освіти; систему безперервної освіти;

      - характер впливу освіти і її взаємодії з іншими галузями суспільного життя;

      - освітні можливості навчальних закладів міста, області, Києва, України загалом,

        європейського та світового освітнього простору.

      Випускник має певний комплекс засобів, що дозволяють йому стати суб’єктом процесу освіти (самоосвіти):

      - обирати сферу освітньої діяльності відповідно до своїх інтересів та нахилів;

      - володіти структурою пізнавальної діяльності: визначати мету і проектувати освітню

        діяльність; використовувати її різні форми і засоби; оцінювати результати відповідно до поставленої мети;

      - знаходити вирішення пізнавального завдання в нестандартній ситуації, використовувати теоретичні знання на практиці, в конкретних життєвих умовах.

      Випускник колегіуму – це зростаюча особистість, яка володіє необхідними життєвими компетентностями, усвідомлює значення знань і умінь як важливого фактора життя: знання є сила, освіта – капітал, навчання робить людину здатного до свідомих дій, а ці дії – запорука того, що суспільство сприятиме реалізації особистістю права на життя, становище, значущість і вплив.

 

Професійно-трудова компетентність

      Випускник має уявлення:

      - про світ сучасних професій, особливості різних видів діяльності; про вимоги до тих чи інших професій, уявлення про свої можливості в оволодінні цими видами професійної діяльності;

      - про загальну ситуацію на ринку праці, тенденції щодо трудової зайнятості, перспективи розвитку основних промислових, обслуговуючих видів діяльності в державі, регіоні, місті;

      - про труднощі професійної адаптації, найбільш раціональні тактики поведінки на цьому етапі життєвого шляху.

      Випускник володіє засобами своєї професійно-трудової діяльності:

      - вміє визначити найбільш ефективну лінію поведінки в період професійного навчання, пошуку роботи, закріплення на робочому місці;

      - володіє певним досвідом практичної професійно-трудової діяльності; засобами самообслуговування;

      - вміє самостійно користуватися інформаційно-довідковими ресурсами з питань професійного самовизначення.

Суспільно-правова компетентність

       Соціально-політична, правова компетентність випускника є основою його активної громадянської позиції, здатності до свідомої самореалізації в суспільно-політичному житті. Для цього випускник:

      - знає основні положення Конституції, має уявлення про політичну структуру сучасної держави і державної влади;

      - володіє основними поняттями та має знання про правову систему України;

      - володіє інформацією про основні політичні партії, що діють у державі, їхні програми, позиції лідерів;

      - знає закони, які регламентують участь громадян у різних формах суспільно-політичної діяльності, проведенні та участі у виборах;

      - має уявлення про основні міжнародні суспільно-політичні організації, їх місцезнаходження, напрямки діяльності, засоби звертання приватних осіб у ці органи.

 

Сімейно-побутова компетентність

      Випускник має уявлення про:

      - сутність дорослої людини (громадянська зрілість, моральна цілісність та особливості рольової поведінки, пов’язаною зі статтю);

      - сутність сім’ї (соціальні функції сім’ї та перспективи її розвитку, етичні та правові аспекти сімейного життя; фізіолого-гігієнічні основи сімейного життя; труднощі становлення сім’ї;

      - функції батьківства та материнства.

      Випускник уміє:

      - об’єктивно оцінювати себе, контролювати свої вчинки;

      - будувати взаємини з людьми на основі партнерства, володіти основами культури поведінки в побуті, в громадському житті;

      - володіти певними господарсько-економічними навичками.

 

Культурно-дозвільна компетентність

      Наявність уявлення випускників про:

      - суть вільного часу в його соціальних функціях, структурі та змісті вільного часу, культурно-дозвільні можливості оточуючого соціуму;

      - вільний час як засіб розвитку особистості: вплив потреб та інтересів на структуру та зміст дозвілля людини; про творчі та споживчі форми, раціональні засоби реалізації дозвілля; про негативні тенденції, що заповнюють сферу дозвілля явищами антикультури;

      - про спілкування у сфері дозвілля: суть неформального спілкування; співвідношення спілкування та етикету; якості особистості, що сприяють встановленню контактів з іншими людьми.

      Випускники вміють раціонально використовувати дозвілля: цілеспрямовано обирати заняття, що відповідають особистісним інтересам; планувати вільний час.

 

Особистісно-естетична зрілість

      Випускник Білоцерківського колегіуму уособлює в собі:

      - високу духовність, приєднання до системи загальнолюдських моральних цінностей;

      - принциповість і незалежність вільної особистості в гармонії з гуманістичною толерантністю та вихованістю;

      - моральну чутливість, уміння спілкуватися;

      - сформованість естетичного смаку;

      - розвинуті творчі здібності та перехід знань у світоглядні переконання;

      - сформованість необхідної самодисципліни (працелюбність, організованість, терпіння), самоконтролю, самокритичності.

      Випускник уміє:

      - оцінювати явища навколишнього життя, свою поведінку і поведінку інших з глибоких морально-гуманістичних позицій, володіє почуттям краси та відчуттям міри;

      володіє засобами самоствердження своєї людської досконалості;

      володіє культурними засобами захисту себе від несправедливості.

 

Психофізіологічна компетентність

      Випускник Білоцерківського колегіуму усвідомлює свої психофізіологічні особливості, будує свою поведінку:

      - відповідно до своєї психофізіологічної природи (темпераменту, природних властивостей);

      - для забезпечення, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного стану і досконалості свого зовнішнього виду; веде здоровий спосіб життя;

      - підвищує фізичну, трудову активність;

      - працює над формуванням інтелектуальної зрілості: розвиває пізнавальні процеси, аналітичність та критичність розуму, добре володіє усіма формами логічного мислення

 (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація, абстрагування);

      - має навички творчого мислення ( критичність, гнучкість, асоціативність).
2540 Переглядів.

А також по темі:

Опитування

Архів новин

Січень 2022 (27)
Грудень 2021 (52)
Листопад 2021 (47)
Жовтень 2021 (37)
Вересень 2021 (65)
Серпень 2021 (33)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум