Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

Білоцерківський колегіум » Технології » Анотований каталог міської педагогічної виставки "Сучасна освіта Білої Церкви - 2014"

Анотований каталог міської педагогічної виставки "Сучасна освіта Білої Церкви - 2014"

Склярова Г.М. Програма «Обдарованість» Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області на 2013/2018 роки: програма / Г.М. Склярова, О.А. Гайдаєнко, Л.В. Дудка, О.П. Войтенко. – Біла Церква: Колегіум, 2013. - CD-диск.

Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на виконання та подальшу реалізацію державної політики у сфері пошуку, навчання та підтримки обдарованої учнівської молоді. Реалізація програми передбачає створення діючої моделі навчально-виховного процесу, розрахованої на розвиток креативних здібностей учнів.

Адресовано педагогам-практикам, керівникам навчальних закладів нових типів.

 

 

Склярова Г.М. Орфографічний практикум. Фонетика: збірник завдань / Г.М. Склярова, С.В. Шульга, А.М. П`ятецька. – Біла Цеква: Колегіум, 2014. – 67 с. + СD-диск.

Представлено практичні завдання різного рівня складності з курсу «Фонетика», що сприяють вдосконаленню правописних навичок учнів. Запропоновано тестові завдання для самостійної роботи учнів старших класів.

Адресовано вчителям української мови та учням загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Склярова Г.М. Програми з виховної роботи: збірник авторських програм виховної роботи / Г.М. Склярова, Л.В. Дудка, Н.Л. Кравчук, А.М. П`ятецька, Л.П. Яременко, С.В. Шульга, В.О. Бесараб, О.В. Бондаренко, В.В. Цибко, Н.М. Туліветрова, Л.В. Орлюк, О.П. Махаринська. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – 90 с.

Представлено програми виховної роботи підготовлені керівниками груп для організації та змістовного дозвілля учнів 8-11 класів.

Адресовано заступникам директорів з виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Склярова Г. М. Основи топографії та орієнтування: авторська програма гурт­­­ка для учнів 8 - 9 класів загальноосвітніх та спеціалізованих навчаль­них за­кладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів / Г.М. Склярова, О.А. Гайдаєнко, Л.П. Яременко. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – 65 с.

Запропоновано нові підходи щодо оволодіння учнями базових знань з то­­по­графії та орієн­ту­ван­ня, по­глиб­лен­ня знань із географії; підготовки до участі у туристсько-краєз­на­вчих по­хо­дах та зма­ганнях із техніки пішохідного туризму.

Адресовано керівникам гуртків туристcько-краєзнавчого спрямування, учителям географії за­галь­ноосвітніх навчальних закладів.

 

Склярова Г. М. Підготовка обдарованих учнів до до­слід­ниць­­кої діяльності : збір­ник матеріалів / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – 60 с.

Представлено систему роботи навчального закладу з підготовки обда­ро­ваних учнів до дослід­ниць­кої діяльності. Вміщено концепцію діяль­ності та статут наукового товариства колегіантів, струк­тур­но-змістову модель, поло­жен­ня про учнівську науково-дослідницьку діяльність, організаційні на­ка­зи, під­бірки тем учнівських наукових робіт за секціями та відділеннями. Роз­кри­то основні напрями спів­праці колегіуму з вищими навчальними закладами України.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителям-пред­мет­никам, керівникам гуртків, секцій, студій.

 

Склярова Г.М. Патріотичне виховання: програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності учнів Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області на 2013 – 2018 роки / Г.М. Склярова, Л.В. Дудка. – Біла Церква: Колегіум, 2014. - СD-диск.

Представлено матеріали щодо забезпечення ефективного здійснення заходів патріотичного виховання колегіантів через використання потужного потенціалу системи освіти України у взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, закладами культури та релігійними організаціями із залученням до цієї роботи засобів масової інформації та використання мережі Інтернет. Програма сприяє підвищенню рівня професійної підготовки керівників груп та учителів–предметників із питань патріотичного виховання підлітків та молоді.

Адресовано заступникам директорів з виховної та навчально-виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам, керівникам гуртків, секцій, студій.

 

Склярова Г.М., Сіманова Т.М. Забезпечення ефективності системного управління якістю профільного навчання в умовах закладу інноваційного типу: збірник матеріалів семінару-практикуму для керівників закладів освіти. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – 60 с. + CD-диск.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для керівників та заступників директорів закладів освіти викладено теоретичні засади та матеріали з досвіду роботи щодо забезпечення ефективності системного управління якістю профільного навчання в умовах закладу інноваційного типу. Подано розробки уроків, факультативних занять, спецкурсів, курсів за вибором та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах філологічного, філософського, художньо-естетичного та економічного профілів. Уміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня.

Рекомендовано до використання керівниками закладів освіти, заступниками директорів з навчально-виховної роботи, головами шкільних методичних об’єднань.

 

Склярова Г. М. Позакласна робота в систе­мі профільної осві­ти : збірник ма­теріалів для прове­ден­ня по­закласних за­ходів [у двох частинах] / Г. М. Склярова, Л. В. Дуд­ка, Л. П. Яременко та ін. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 116 с. + СD-диск.

У збірнику вміщено сценарії як традиційних шкільних свят, так і до­бір­ку позакласних заходів у си­стемі профільної освіти. Дані матеріали ори­гі­нально й цікаво розкривають основні напрямки ви­хов­ної роботи в закладі ос­ві­ти, вирізняються тематичною різноманітністю та доступністю впро­ва­джен­­ня. На СD-диску представлено мультимедійні презентації, які доповнюють зміст позакласного заходу та сприяють поглибленню його виховного аспекту.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-ор­га­­нізаторам, класним ке­рівникам 8-11 класів, керівникам гуртків.

 

Склярова Г. М. Правова освіта колегіантів : матеріали з досвіду роботи / Г. М. Скля­рова, Л. В. Дуд­­ка, Л. П. Яременко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 60 с.

Представлено систему роботи закладу з організації правової освіти та пра­­вового вихо­ван­ня в умо­вах профільного навчання. Подано структурно-зміс­­тову модель учнівського само­врядування. У ма­те­ріалах вміщено Кон­цеп­цію правоосвітньої діяль­ності колегіуму, аналітичні, організаційні та ме­то­­дич­­ні матеріали, матеріали з досвіду роботи Правового клубу «Феміда».

Адресовано учителям-предметникам, педагогам-організаторам, заступ­ни­кам директорів з на­вчаль­но-виховної та виховної роботи, а також керів­ни­кам гуртків, студій, клубів.

 

Склярова Г. М. Центр виховної роботи колегіуму : збірник матеріалів із до­свіду роботи / Г. М. Скля­рова, Л. В. Дудка, Л. П. Яременко. – Біла Церк­ва: Колегіум, 2013. – 59 с. Представлено матеріали щодо організації системи виховної роботи в ко­легіумі. Подано Кон-цеп­цію діяльності Центру виховної роботи, його струк­­турно-змістову модель, колегіальні проекти, під­бірку організаційних та методичних матеріалів.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класним ке­рів­ни­кам, вихователям, педагогам-організаторам загаль­но­­­освітніх навчальних закладів.

 

Склярова Г. М. Сучасні підходи до організації мовно-літературної освіти у фі­лологічних кла­сах : збір­ник матеріалів семінару-практикуму для вчи­те­лів української мови та літератури / Г. М. Скля­ро­ва, Л. В. Дудка, І. І. Смаг­люк, А. М. П’ятецька, Н. М. Туліветрова, С. В.Шульга. – Біла Церква: Ко­­ле­гіум, 2013. – 32 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів ук­ра­їн­ської мови та літератури ви­кладено теоретичні засади сучасних підходів до ор­ганізації мовно-літературної освіти у фі­ло­ло­гіч­них класах, подаються роз­роб­ки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійс­­нення профільної підготовки у класах філологічного профілю. Вміщено мето­дич­ні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допро­філь­ної та профільної підготовки коле­гі­ан­тів, що забезпечує формування інди­відуальної освітньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям україн­сь­кої мови та літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, лі­цеїв, гімназій, колегіумів.

 

Склярова Г. М. Програма гуртка «Європейський туристсько-краєз­нав­чий клуб «Патріот» : збір­ник матеріалів / Г. М. Склярова, О. А. Гайда­єн­ко, Л. П. Яременко. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 88 с.

Програма гуртка «Європейський туристсько-краєзнавчий клуб «Па­тріот» роз­рахована на за­нят­тя з уч­ня­ми 8-9 класів та створена з метою більш пов­ного оз­найомлення учнів з країнами, що є най­ближ­чими су­сі­д­а­ми України й утворили єди­не політичне та економічне об’єднання; формування знань про геог­ра­фічну кар­­ту Європи, України, світу; поширення інформації про діяль­ність Євро­со­ю­зу се­ред місцевої гро­ма­ди, ус­ві­домлення учнями приналежності до європейської куль­тури, еконо­мі­ки, історії ознайомлення з іс­то­рією куль­­ту­рою та природою Ук­раїни, рідного краю шляхом органі­за­ції туристсько-краєз­навчої роботи.

Адресовано вчителям природничих дисциплін загальноосвітніх та спе­ціа­лізованих шкіл і лі­цеїв, гімназій, колегіумів тощо.

 

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Програма факультативного курсу «Основи нау­ково-дослідницької ро­боти» : програма / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церк­­ва: Колегіум, 2013. –

Програма факультативного курсу розрахована на учнів 8, 9, 10 класів лі­цеїв, гімназій, коле­гіу­мів, за­гальноосвітніх навчальних закладів, де працю­ють наукові товариства або наукові секції, гурт­ки, де є юні науковці. Ви­вча­ю­чи курс учні отримають інформацію про науку, її роль у розвитку су­спіль­ст­ва, на­бу­дуть навиків та умінь проведення досліджень, роботи з літератур­ни­ми джерелами, від­бо­ру і аналізу ін­фор­мації, формування цілей і завдань до­слід­ження, узагальнення наукової інфор­ма­ції, написання нау­ко­вих рефератів, кур­сових проектів, науково-дослідницьких робіт та робити певні ви­сновки і рекомендації.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-пред­мет­никами, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської нау­ко­во-дослідницької діяльності.

 

Склярова Г. М. Вплив історії хрещення Київської Русі на розвиток освіти в державі: філо­соф­сь­кий та культурологічні аспекти : збірник матеріалів / О. А. Гайдаєнко, А. П. Пилипчук, Т. В. Ред­ченко, Ю. І. Тимошенко, Н. М. Туліветрова. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – 38 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення педагогічних читань до 1025-річчя Київ­­ської Русі. Вміщено теоретичні відомості, рекомендовані для проведення заходів даного типу.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, керівникам шкільних мето­дич­них об’єднань, учителям-предметникам загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Бесараб В.О. Мультимедійний супровід уроків геометрії у 9 класі на тему «Правильні многокутники»: електронний посібник / В.О. Бесараб. – Біла Церква: Колегіум, 2014. - СD-диск.

Представлено комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках геометрії у 9 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості мовленнєвих компетенцій.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Войтенко О.П. В центрі уваги – особистість: навчально-методичний посібник / О.П. Войтенко. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – 86 с. + СD-диск.

У посібнику розкривається поняття обдарованості та його ознаки, види діяльності психолога з обдарованими дітьми. Запропоновано сучасне трактування мети та завдань роботи психолога зі здібними та обдарованими дітьми, розкриваються стереотипи сприйняття цього поняття у педагогічному та батьківському середовищі. Представлено результати психодіагностичного пошуку обдарованих дітей за системою психодіагностичних методик К.Б. Пашнєва у Білоцерківському колегіумі (2008/2013 рр.) та підсумки порівняння проявів потенційної (за підсумками психодіагностики) і актуальної обдарованості учнів, що динамічно формується і змінюється у процесі навчання, виховання та розвитку.

Адресовано практичним психологам та педагогічним працівникам загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Гайдаєнко О.А., Яременко Л. П. Сучасні підходи до формування еконо­міч­них та географічних ком­петентностей старшокласників в умовах про­фільної освіти : збірник матеріалів семінару-прак­тикуму для вчи­те­лів географії та економіки / О. А. Гайдаєнко, Л. П. Яременко. – Біла Церк­ва: Колегіум, 2012. – 36 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів геог­ра­фії та економіки викла­де­но тео­ретичні засади сучасних підходів до форму­ван­ня економічних та географічних компетен­т­нос­т­ей стар­шо­класників в умо­вах про­фільної освіти, подаються розробки уроків, занять природ­ни­чого гурт­ка та по­за­класних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах еко­но­міч­но­го профілю. Вміщено ме­тодичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення до­про­фільної та профільної під­готовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєк­торії учнів.

Адресовано вчителям географії та економіки загальноосвітніх та спе­ціа­лізованих шкіл, ліцеїв, гім­назій, колегіумів.

 

Гайдаєнко О. А. Сучасні підходи до організації та проведення практич­них ро­біт з географії в умо­вах про­­фільного навчання : збірник матеріа­лів для про­ве­ден­ня практичних робіт / О. А. Гай­даєнко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 48 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення практичних ро­біт з географії у 10 класі. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зраз­ки завдань, інструктивні картки, проблемні запитання та методичні рекомендації.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл з поглибленим ви­вчен­ням природничих дисциплін, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Кравчук Н.Л. Мультимедійний супровід уроків англійської мови у 8 класі на тему «Культура (театр, кіно, музеї)»: електронний посібник / Н.Л. Кравчук. – Біла Церква: Колегіум, 2014. - СD-диск.

Представлено комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках англійської мови у 8 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості мовленнєвих компетенцій.

Адресовано вчителям англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

 

Орлюк Л.В. Мультимедійний супровід уроків біології в 8 класі: електронний посібник / Л.В. Орлюк. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – СD-диск.

Даний диск мвстить комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках біології для учнів 8 класів під час пояснення нового матеріалу з розділів «Тварини. Будова і життєдіяльність тварин», «Різноманітність тварин. Найпростіші», «Різноманітність тварин. Багатоклітинні. Губки. Кишковопорожнинні», відпрацювання здобутих умінь і навичок, а також під час перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій.

Адресові учителям біології загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів.

 

 

Павлюк Г. О., Паливода І. І. Все про японську мову. Курс для почат­ків­ців : збір­ник лексико-гра­­матичних вправ. / Г. О. Павлюк, І. І. Паливода. – Біла Церк­ва: Колегіум, 2012. + СD-диск.

Даний курс розрахований на вивчення учнями 8 (9) класів японської мо­­ви протягом одного на­вчаль­­ного року. Для забезпечення відповідного рів­ня викладання додається СD-диск «Збірник лек­си­ко-граматичних вправ «Япон­­­ська мова. Курс для початківців». Рекомендовано до використання у загальноосвітніх навчальних закла­дах, спеціалізованих шко­л­ах із поглибленим вивченням іноземних мов, лі­цеях, гімназіях, колегіумах.

 

Паламарчук В.П. Портфоліо вчителя англійської мови : збірник матеріалів з конкурсу «Педагогічний дебют» / В.П. Паламарчук. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – CD-диск .

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя англійської мови щодо використання елементів лінгвосоціокультурного методу для розвитку комунікативної компетенції учнів. Подано педагогічний проект, розробки уроків та позакласних заходів для учнів 8-9 класів.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям географії загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Паламарчук В.П. Мультимедійний супровід уроків англійської мови у 9 класі на тему «Культура та традиції англомовних країн»: електронний посібник / В.П. Паламарчук. – Біла Церква: Колегіум, 2014. - СD-диск.

Представлено комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках англійської мови у 9 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій.

Адресовано вчителям англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Полякова І.І. Мультимедійний супровід уроків української мови у 9 класі на тему «Складнопідрядне речення»: електронний посібник / І.І. Полякова. – Біла Церква: Колегіум, 2014. - СD-диск.

Представлено комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках української мови у 9 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних (мовленневих) компетенцій.

Адресовано вчителям української мови загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Сіманова Т.М. Сучасні підходи до проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів з математики: з досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – СD-диск.

Представлено матеріали з досвіду роботи вчителя щодо проведення моніторингу навчальних досягнень учнів з математики. В роботі розроблено теоретичні основи конструювання навчально-методичного забезпечення для вхідного і підсумкового тестування з математики, методика конструювання завдань та проведення вхідного і підсумкового річного тестування з математики в 8-11 класах.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, головам методичних об’єднань, учителям-предметникам загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Сіманова Т. М. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків ана­лі­зу : збір­ник для 8-11 кла­сів. І семестр / Т. М. Сіманова, В. В. Цибко, О. І. Коза­чен­ко, В. О. Бесараб. – Біла Церква : Ко­легіум, 2013. – 56 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних ро­біт з курсу алгебри (по­глиб­лене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також з кур­су алгебри та початків аналізу (профільний рі­вень) для 10-11 класів за І се­местр. Різнорівневі завдання дібрано відповідно до чинних програм для по­­глиб­леного та профільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефек­тивно здійс­ню­ва­т­и тематичний контроль навчальних досягнень учнів, ад­же кожна контрольна робота містить кілька ва­ріантів, у яких є завдання почат­ко­вого, середнього, достатнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, лі­цеїв, гімназій, колегіумів.

 

Сіманова Т. М. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного на­вчан­ня : збірник ма­те­ріалів семінару-практикуму для вчителів математиків / Т. М. Сіманова, В. О. Бесараб, О. І. Ко­за­чен­ко, В. В. Циб­ко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 34 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів мате­ма­ти­ки викладено тео­ре­тич­ні засади розвитку творчих здібностей учнів в умовах про­­­філь­ного навчання у класах еко­но­міч­но­го профілю. Запропоновано розробки уро­­ків, факультативних занять та позакласних заходів у пло­щи­ні здійснення про­філь­ної підготовки у класах економічного профілю. Вміщено методичні реко­мен­да­ції та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та про­фільної підготовки коле­гі­ан­­тів, що забезпечує формування індивідуальної освіт­ньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Стороженко Н.М. Країнознавство Великої Британії: навчальний посібник зі спеціалізованого курсу «Країнознавство Великої Британії» / Н.М. Стороженко, Т.В. Редченко. - Біла Церква: Колегіум, 2014. – 84 с. + СD-диск.

Представлено матеріали щодо організації та проведення спецкурсу для профільного навчання учнів 8 класу «Країнознавство Великої Британії» з метою розширення їх країнознавчих знань та формування соціокультурних вмінь і навичок. Структура посібника та різнорівневі завдання дозволяють гнучко використовувати навчальний матеріал у відповідності до теми заняття та рівня підготовленості учня.

Адресовано вчителям англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Тимошенко Ю.І. Збірник інструкцій для проведення фізичного лабораторного практикуму в 10-11 класах: електронний посібник / Ю.І. Тимошенко. – Біла Церква: Колегіум, 2014. - СD-диск.

Представлено інструкції робіт фізичного лабораторного практикуму, який проводиться в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів, з використанням простого обладнання та ІКТ, методичні рекомендації щодо проведення робіт практикуму.

Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Тимошенко Ю.І. Портфоліо вчителя фізики: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2013». – Біла Церква: Колегіум, 2014. – СD-диск.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізики та астрономії щодо використання ІКТ на заняттях фізичного лабораторного практикуму. Подано розробки уроків із курсів фізики (8, 11 кл.) та астрономії (11 кл.), методичні рекомендації щодо використання інформаційно-комп’ютерних технологій на заняттях фізичного лабораторного практикуму, первинний інструктаж з БЖД учнів у кабінеті фізики, сценарій загально колегіального заходу.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям фізики та астрономії загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Тимошенко Ю.І. Використання інформаційних технологій на заняттях фізичного лабораторного практикуму: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – СD-диск.

Представлено матеріали щодо організації та проведення фізичного лабораторного практикуму з використанням інформаційних технологій. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зразки завдань, інструктивні картки та методичні рекомендації.

Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Туліветрова Н. М. Мультимедійний супровід уроків світової літератури: електронний посібник / Н. М. Тулі­вет­рова. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – СD-диск.

Представлено комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках світової літератури в 11 класі під час вивчення розділу «Постмодернізм» для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь і навичок, а також перевірки сформованості навчальних компетенцій.

Адресові учителям світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів.

 

Туліветрова Н. М. Збірник літературних диктантів для учнів 10-11 класів : збірник / Н. М. Тулі­вет­рова. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – 112 с.

Збірник допоможе застосувати на практиці сучасні освітні стандарти й здійснити перевірку знань учнів. Система питань літературних диктантів допоможе сформувати вміння аналізувати про­чи­тані художні твори, перевірити знання фактів із біографій письменників, понять теорії літератури. Збірник містить літературні диктанти, кожен з яких має 12 або більше запитань.

Адресові учителям світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів.

 

Туліветрова Н. М. Портфоліо учителя світової літератури : збірник матеріалів з конкурсу «Учи­­­тель року – 2011» / Н. М. Туліветрова. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – СD-диск.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання методу проек­тів на уроках світової літератури як фактору розвитку інформаційної культури колегіантів. Подано роз­робки уроків, учнівські проектні дослідження, навчальні проекти, сценарії заходів, літературні диктанти тощо.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям світової літератури за­гальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Туліветрова Н. М. Портфоліо керівника групи : збірник матеріалів з конкурсу «Класний керів­ник року – 2012». – Біла Церква: Колегіум, 2014. – СD-диск. Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи керівника групи щодо створення умов для роз­витку і самореалізації кожної особистості: духовно багатої, фізично здорової, гармонійно роз­ви­не­ної, із свідомою патріотичною позицією громадянина України і світу. Подано авторську програму ви­хов­ної роботи: «Думай глобально – дій локально», розробки виховних справ, сценарії позакласних ви­хов­них заходів тощо.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-органі­за­торам, керівникам, за­галь­ноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Фареник Ю. М. Портфоліо учителя фізичної культури : збірник матеріалів з конкурсу «Учи­тель року – 2012» / Ю. М. Фареник. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – СD-диск.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізичної культури щодо фор­му­ван­­ня в учнів стійкого інтересу до занять фізичною культурою і спортом, впровадження здо­ро­в’я­збе­р­і­гаючих технологій на уроках та в позаурочній діяльності. Подано розробки уроків з варіативного мо­дуля «Баскетбол» (11 клас), «Легка атлетика» (10 клас), методичні рекомендації щодо вико­рис­тан­ня елементів сугестивного навчання на уроках фізичної культури.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям фізичної культу­ри загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Фареник Ю.М. Мультимедійний супровід уроків фізичної культури у 8 класі: електронний посібник / Ю.М. Фареник. – Біла Церква: Колегіум, 2014. - СD-диск.

Представлено комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках фізичної культури у 8-11 класах із модулів «Баскетбол», «Волейбол», «Гімнастика», «Футбол» для пояснення нового навчального матеріалу, формування в учнів стійкого інтересу до занять фізичною культурою та спортом.

Адресовано вчителям фізичної культури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Шевченко О.М. Особливості мовленнєвого етикету сучасної мови Іспанії: збірник матеріалів / О.М. Шевченко. – Біла Церква: Колегіум, 2014. - СD-диск.

Збірник присвячений необхідністі формування соціокультурної компетенції – однієї з основних цілей навчання іноземної мови, яку обумовлює соціальний запит, лінгвокраїнознавчому аспекту мовленнєвого етикету.

Адресовано вчителям-предметникам загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Шевченко О.М. Культурна карта Іспанії: збірник матеріалів / О.М. Шевченко. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – 23 с.

Представлено спеціально підібрану лінгвокраїнознавчу інформацію для учнів 8-11 класів на етапі допрофільної та профільної підготовки у класах філологічного напрямку.

Адресовано вчителям іспанської мови загальноосвітніх навчальних закладів .

 

Шевченко О. М. Іспанська мова. Курс для початківців : збірник програм фа­­­культативних кур­сів / О. М. Шевченко. – Біла Церква: Колегіум, 2012 – 38 с. Представлено програми факультативних курсів з іспанської мови для здійс­нення допрофільної під­готовки у 8-9 та профільної підготовки у 10-11 кла­сах філологічного та суспільно-гуманітарного на­прямку. Головна ме­та даних курсів полягає в удосконаленні іншомовного спілкування учнів, фор­му­­ванні високого рівня комунікативної та соціокультурної компетенцій.

Адресовано педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних за­­кла­дів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Яременко Л.П. Портфоліо вчителя географії: збірник матеріалів із конкурсу «Учитель року – 2014» / Л.П. Яременко. – Біла Церква: Колегіум, 2014. – CD-диск.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя географії щодо формування ключових компетентностей старшокласників засобами технології інтерактивного навчання. Запропоновано дидактичні матеріали для поточного оцінювання з курсу «Соціальна та економічна географія світу», авторська програма Європейського туристсько-краєзнавчого клубу «Патріот», авторська програма гуртка для учнів 8-9 класів «Основи топографії та орієнтування». Вміщено цикл уроків з теми «Населення світу», подано розробки уроків та проект «Євроквест «Ми – українці, ми - європейці».

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх навчальних закладів, керівникам гуртків.


1787 Переглядів.

А також по темі:

Опитування

Архів новин

Жовтень 2021 (33)
Вересень 2021 (65)
Серпень 2021 (33)
Липень 2021 (33)
Червень 2021 (41)
Травень 2021 (45)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум