Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain
 

Історичне краєзнавство

Може, десь земля є краща й вища,

А над нею небо – золоте.

Та мені найкраща та, де вишня,

Та, де вишня мамина цвіте.

Б.Радиш

 
 

Анотований каталог матеріалів "Інноватика в сучасній освіті-2013"

Анотований каталог матеріалів V Національної виставки-презентації "Інноватика в сучасній освіті", жовтень 2013 р.

 

2012-2013 навчальний рік(ДЕР)

Білоцерківському колегіуму надано статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня з теми "Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до розвитку організаційної культури" (Наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 10.07.2012 р. № 215).

Методологічна сесія "Типологія організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів"

Перелік напрямів інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності Білоцерківського колегіуму

1. Програма Інтел «Навчання для майбутнього»

2. Апробація навчальної літератури

3. Комплексна програма формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом "Діалог"

4. Програма превентивного виховання «Майбутнє починається сьогодні» (міжнародний шкільний проект)

5. Міжнародна програма «Молодь на роздоріжжі»

6. Програма  МОН України, АПН України / Програми розвитку ООН / ЮНЕЙДС "Сприяння просвітницькій роботі "рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя"

7. Здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням Автоматизованої інформаційної системи «Рейтинг» 

8. Програма  міжнародного співробітництва навчальних закладів «Global Gateway»

9. Програма «Медіація підлітків»

10. Здійснення дослідно – експериментальної діяльності (експериментальний майданчик Інституту педагогіки НАПН України) (Протокол № 10 від 28.10.2010р.)

 

Патріотичне виховання

Педагогіка через виховання та навчання дітей відтворює, продовжує і розкриває у кожному наступному поколінні народ, націю. Тому й національний підхід у науковому розв’язанні педагогічних проблем є обов’язковим. Саме на такий шлях у трактуванні національної педагогіки орієнтував нас К.Д. Ушинський, який науково довів, що «Незважаючи на схожість педагогічних форм усіх європейських народів, у кожного з них своя особлива національна система виховання, своя особлива мета і свої особливі засоби досягнення цієї мети».

 

Обласний фінал першого Всеукраїнського онлайн-турніру юних інтелектуалів "Знай українське"

18 травня троє колегіантів 11-их класів Кривоконь Марія (41 група), Мшенеш Ясер (42 група) та Панченко Ольга ( 43 група) стали учасниками обласного фіналу першого Всеукраїнського онлайн-турніру юних інтелектуалів «Знай Українське», що проводився на базі Київського інституту банківської справи. Усі учасники були нагороджені дипломами та книгами ректора інституту, професора В.М.Фурмана «Як досягти успіху». Ще одним подарунком для всіх учасників стала екскурсія у музей «Експерементаріум». 

 

Теренова гра «Звитяга – 2013»

Цього року з 9 по 12 травня проходила влаштована молодіжною патріотичної організацією «Національним альянсом» теренова гра «Звитяга – 2013». Ця гра проходила на Волині у Цуманському лісі, терен являє собою мішаний ліс, велику кількість боліт, кілька річок.

Мета гри: патріотичне та культурне виховання молоді, намагання відчути умови, в яких впродовж 40-х-50-х років на цьому терені вели боротьбу вояки УПА.

Теренова гра «Звитяга – 2013»

 

 

Анотований каталог матеріалів ІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»

Склярова Г. М. Упровадження здоров’язбережувальних тех­но­ло­гій у на­вчаль­но-виховний про­цес Білоцерківського колегіуму : збір­ник ма­теріалів із досвіду роботи / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церква : Ко­легіум, 2013. – 55 с. 

Представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження здо­ро­в’я­­­збережувальних інно­ва­ційних технологій у навчально-виховний процес Бі­ло­­церківського колегіуму.

­Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної ро­­бо­ти, класним ке­рів­ни­кам, учителям-предмиетникам загальноосвітніх на­вчаль­них за­кладів.

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Науковий вісник – 2013 : збірник тез учнів­сь­ких науково-дослідних робіт у системі МАН / Г. М. Склярова, Л. В. Дуд­ка. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 60 с.

 Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які бу­ли пред­ставлені коле­гі­ан­та­ми для захисту в Малій академії наук в секціях історії Ук­раїни, історичного краєзнавства, етнології, гео­логії, геохімії та мінералогії, клі­ма­тології та метеорології, екологічно безпечних технологій та ре­сур­­­со­збе­ре­жен­ня, філософії, соціології, теології, релігієзнавства та історії релігії, педагогіки, жур­на­ліс­­тики, технології програмування, фольклористики, мистецтвознавства, ук­раїнської мови, російської мо­­ви, англійської мови, іспанської мови, мате­ма­ти­ки, прикладної математики, експериментальної фі­зи­­ки, мікроекономіки та мак­ро­е­­кономіки, психології, біології людини, хімії, агрономії.

Адресовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових то­­вариств загально­ос­віт­ніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Основи топографії та орієнтування (авторська програма гурт­­­ка для учнів 8-        9 класів загальноосвітніх та спеціалізованих навчаль­них за­кладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів) / Г. М. Склярова, О. А. Гайда­єн­ко, Л.П. Яременко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 65 с.

Програма курсу передбачає оволодіння учнями базовими знаннями з то­­по­графії та орієн­ту­ван­ня, розвиток умінь і навичок складання плану місце­вос­ті, орієн­тування за місцевими ознаками, за ази­му­­том, за картою тощо; по­глиб­лен­ня знань із географії; підготовку до участі у туристсько-краєз­на­вчих по­хо­дах та зма­ганнях з техніки пішохідного туризму. Навчальна програма «Основи топо­гра­фії та орієнтування» розрахована на 70 годин на рік, 2 годин на тиждень для учнів 8-9 класів загаль­но­ос­віт­ніх навчальних закладів, що не мають ніякого туристського досвіду.

Адресовано керівникам гуртків туристcько-краєзнавчого спрямування, учителям географії за­галь­ноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, закладів поза­шкіль­ної освіти.

Шевченко О. М. Іспанська мова. Курс для початківців : збірник програм фа­­­культативних кур­сів / О. М. Шевченко. – Біла Церква : Колегіум, 2012 – 38 с.

Представлено програми факультативних курсів з іспанської мови для здійс­нення допрофільної під­готовки у 8-9 та профільної підготовки у 10-11 кла­сах філологічного та суспільно-гуманітарного на­прямку. Головна ме­та даних курсів полягає в удосконаленні іншомовного спілкування учнів, фор­му­­ванні високого рівня комунікативної та соціокультурної компетенцій.

Адресовано педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних за­­кла­дів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Позакласна робота в систе­мі профільної осві­ти : збірник ма­теріалів для прове­ден­ня по­закласних за­ходів [у двох частинах] / Г. М. Склярова, Л. В. Дуд­ка, Л. П. Яременко та ін. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 116 с. + СD-диск.

У збірнику вміщено сценарії як традиційних шкільних свят, так і до­бір­ку позакласних заходів у си­стемі профільної освіти. Дані матеріали ори­гі­нально й цікаво розкривають основні напрямки ви­хов­ної роботи в закладі ос­ві­ти, вирізняються тематичною різноманітністю та доступністю впро­ва­джен­­ня. На СD-диску представлено мультимедійні презентації, які доповнюють зміст позакласного заходу та сприяють поглибленню його виховного аспекту.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-ор­га­­нізаторам, класним ке­рівникам 8-11 класів, керівникам гуртків.

Склярова Г. М. Правова освіта колегіантів : матеріали з досвіду роботи / Г. М. Скля­рова, Л. В. Дуд­­ка, Л. П. Яременко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 60 с.

Представлено систему роботи закладу з організації правової освіти та пра­­вового вихо­ван­ня в умо­вах профільного навчання. Подано структурно-зміс­­тову модель учнівського само­врядування. У ма­те­ріалах вміщено Кон­цеп­цію правоосвітньої діяль­ності колегіуму, аналітичні, організаційні та ме­то­­дич­­ні матеріали, матеріали з досвіду роботи Правового клубу «Феміда».

Адресовано учителям-предметникам, педагогам-організаторам, заступ­ни­кам директорів з на­вчаль­но-виховної та виховної роботи, а також керів­ни­кам гуртків, студій, клубів.

Сіманова Т. М. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків ана­лі­зу: збір­ник для 8-         11 кла­сів. І семестр / Т. М. Сіманова, В. В. Цибко, О. І. Коза­чен­ко, В. О. Бесараб. – Біла Церква : Ко­легіум, 2013. – 56 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних ро­біт з курсу алгебри (по­глиб­лене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також з кур­су алгебри та початків аналізу (профільний рі­вень) для 10-11 класів за І се­местр. Різнорівневі завдання дібрано відповідно до чинних програм для по­­глиб­леного та профільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефек­тивно здійс­ню­ва­т­и тематичний контроль навчальних досягнень учнів, ад­же кожна контрольна робота містить кілька ва­ріантів, у яких є завдання почат­ко­вого, середнього, достатнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, лі­цеїв, гімназій, колегіумів.

Сіманова Т. М. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного на­вчан­ня : збірник ма­те­ріалів семінару-практикуму для вчителів математиків / Т. М. Сіманова, В. О. Бесараб, О. І. Ко­за­чен­ко, В. В. Циб­ко. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 34 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів мате­ма­ти­ки викладено тео­ре­тич­ні засади розвитку творчих здібностей учнів в умовах про­­­філь­ного навчання у класах еко­но­міч­но­го профілю. Запропоновано розробки уро­­ків, факультативних занять та позакласних заходів у пло­щи­ні здійснення про­філь­ної підготовки у класах економічного профілю. Вміщено методичні реко­мен­да­ції та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та про­фільної підготовки коле­гі­ан­­тів, що забезпечує формування індивідуальної освіт­ньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Сіманова Т. М., Бесараб В.О. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків ана­лі­зу: збірник для 8-9 кла­сів. ІІ семестр. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 38 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних ро­біт із курсу алгебри (по­глиблене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також із кур­су алгебри та початків аналізу (про­філь­ний рівень) для 11 класу за ІІ семестр. Різ­но­рівневі завдання зібрано відповідно до чинних про­г­рам для поглибленого та про­фільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефективно здій­с­ню­­вати тематичний контроль навчальних досягнень учнів, адже кожна конт­роль­на робота міс­тить кіль­ка варіантів, у яких є завдання початкового, середнього, до­статнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Павлюк Г. О., Паливода І. І. Все про японську мову. Курс для почат­ків­ців : збір­ник лексико-гра­­матичних вправ. / Г. О. Павлюк, І. І. Паливода. – Біла Церк­ва : Колегіум, 2012. + СD-диск.

Даний курс розрахований на вивчення учнями 8 (9) класів японської мо­­ви протягом одного на­вчаль­­ного року. Для забезпечення відповідного рів­ня викладання додається СD-диск «Збірник лек­си­ко-граматичних вправ «Япон­­­ська мова. Курс для початківців».

Рекомендовано до використання у загальноосвітніх навчальних закла­дах, спеціалізованих шко­л­ах із поглибленим вивченням іноземних мов, лі­цеях, гімназіях, колегіумах.

Склярова Г. М. Сучасні підходи до організації мовно-літературної освіти у фі­лологічних кла­сах : збір­ник матеріалів семінару-практикуму для вчи­те­лів української мови та літератури / Г. М. Скля­ро­ва, Л. В. Дудка, І. І. Смаг­люк, А. М. П’ятецька, Н. М. Туліветрова, С. В.Шульга. – Біла Церква : Ко­­ле­гіум, 2012. – 32 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів ук­ра­їн­ської мови та літератури ви­кладено теоретичні засади сучасних підходів до ор­ганізації мовно-літературної освіти у фі­ло­ло­гіч­них класах, подаються роз­роб­ки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійс­­нення профільної підготовки у класах філологічного профілю. Вміщено мето­дич­ні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допро­філь­ної та профільної підготовки коле­гі­ан­тів, що забезпечує формування інди­відуальної освітньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям україн­сь­кої мови та літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, лі­цеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Центр виховної роботи колегіуму : збірник матеріалів із до­свіду роботи / Г. М. Скля­рова, Л. В. Дудка, Л. П. Яременко. – Біла Церк­ва : Колегіум, 2013. – 59 с.

Представлено матеріали щодо організації системи виховної роботи в ко­легіумі. Подано Кон-цеп­цію діяльності Центру виховної роботи, його струк­­турно-змістову модель, колегіальні проекти, під­бірку організаційних та методичних матеріалів.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класним ке­рів­ни­кам, вихователям, педагогам-організаторам загаль­но­­­освітніх навчальних закладів.

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Підготовка обдарованих учнів до до­слід­ниць­­кої діяльності : збір­ник матеріалів / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 60 с.

Представлено систему роботи навчального закладу з підготовки обда­ро­ваних учнів до дослід­ниць­кої діяльності. Вміщено концепцію діяль­ності та статут наукового товариства колегіантів, струк­тур­но-змістову модель, поло­жен­ня про учнівську науково-дослідницьку діяльність, організаційні на­ка­зи, під­бірки тем учнівських наукових робіт за секціями та відділеннями. Роз­кри­то основні напрями спів­праці колегіуму з вищими закладами України.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-пред­мет­никами, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської нау­ко­во-дослідницької діяльності.

Гайдаєнко О.А., Яременко Л. П. Сучасні підходи до формування еконо­міч­них та географічних ком­петентностей старшокласників в умовах про­фільної освіти : збірник матеріалів семінару-прак­тикуму для вчи­те­лів географії та економіки / О. А. Гайдаєнко, Л. П. Яременко. – Біла Церк­ва : Колегіум, 2012. – 36 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів геог­ра­фії та економіки викла­де­но тео­ретичні засади сучасних підходів до форму­ван­ня економічних та географічних компетен­т­нос­т­ей стар­шо­класників в умо­вах про­фільної освіти, подаються розробки уроків, занять природ­ни­чого гурт­ка та по­за­класних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах еко­но­міч­но­го профілю. Вміщено ме­тодичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення до­про­фільної та профільної під­готовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєк­торії учнів.

Адресовано вчителям географії та економіки загальноосвітніх та спе­ціа­лізованих шкіл, ліцеїв, гім­назій, колегіумів.

Тимошенко Ю. І. Використання інформаційних технологій на заняттях фізичного лабо­ра­тор­но­го практикуму : збірник матеріалів / Ю. І. Тимо­шен­ко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 31 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення фізичного ла­бо­­ра­торного практикуму з ви­користанням інформаційних технологій. Вмі­ще­но тео­ре­тичні відомості, зразки завдань, інструк­тив­ні картки та методичні ре­ко­мендації.

Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Гайдаєнко О. А. Сучасні підходи до організації та проведення практич­них ро­біт з географії в умо­вах про­­фільного навчання : збірник матеріа­лів для про­ве­ден­ня практичних робіт / О. А. Гай­даєнко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 48 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення практичних ро­біт з географії у 10 класі. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зраз­ки завдань, інструктивні картки, проблемні запитання та методичні рекомендації.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл з поглибленим ви­вчен­ням природничих дисциплін, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Яременко Л. П. Дидактичні матеріали для поточного оцінювання з курсу «Еко­номічна і со­ціаль­на географія світу» : методичний збірник / Л. П. Яре­менко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 42 с.

Представлено матеріали для поточного оцінювання з курсу «Еконо­міч­на і со­ціальна географія сві­ту». Матеріали згруповано відповідно до розділів на­вчаль­ної програми з предмету. Вміщено такі ви­ди завдань: експрес-тести, гра «Ві­рю – не вірю», «Географічний крос», географічний диктант, крос­ворди.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, ко­ле­гіу­мів, професійно-технічних училищ, коледжів тощо.

Склярова Г. М. Програма гуртка «Європейський туристсько-краєз­нав­чий клуб «Патріот» : збір­ник матеріалів / Г. М. Склярова, О. А. Гайда­єн­ко, Л. П. Яременко. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 88 с.

Програма гуртка «Європейський туристсько-краєзнавчий клуб «Па­тріот» роз­рахована на за­нят­тя з уч­ня­ми 8-9 класів та створена з метою більш пов­ного оз­найомлення учнів з країнами, що є най­ближ­чими су­сі­д­а­ми України й утворили єди­не політичне та економічне об’єднання; формування знань про геог­ра­фічну кар­­ту Європи, України, світу; поширення інформації про діяль­ність Євро­со­ю­зу се­ред місцевої гро­ма­ди, ус­ві­домлення учнями приналежності до європейської куль­тури, еконо­мі­ки, історії ознайомлення з іс­то­рією куль­­ту­рою та природою Ук­раїни, рідного краю шляхом органі­за­ції туристсько-краєз­навчої роботи.

Адресовано вчителям природничих дисциплін загальноосвітніх та спе­ціа­лізованих шкіл і лі­цеїв, гімназій, колегіумів тощо.

Склярова Г.М. Збірник авторських програм виховної роботи : збірник / Г. М. Склярова, автор­сь­кий колектив. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 22 с.

Вміщено програми виховної роботи для організації активного та зміс­товного дозвілля учнів 8-11 класів, підготовлені керівниками груп.

Адресовано класним керівникам 8-11 класів, заступникам директорів з ви­хов­ної роботи, педа­го­гам-організаторам загальноосвітніх навчальних закладів.

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Програма факультативного курсу «Основи нау­ково-дослідницької ро­боти» : програма / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церк­­ва : Колегіум, 2013.

Програма факультативного курсу розрахована на учнів 8, 9, 10 класів лі­цеїв, гімназій, коле­гіу­мів, за­гальноосвітніх навчальних закладів, де працю­ють наукові товариства або наукові секції, гурт­ки, де є юні науковці. Ви­вча­ю­чи курс учні отримають інформацію про науку, її роль у розвитку су­спіль­ст­ва, на­бу­дуть навиків та умінь проведення досліджень, роботи з літератур­ни­ми джерелами, від­бо­ру і аналізу ін­фор­мації, формування цілей і завдань до­слід­ження, узагальнення наукової інфор­ма­ції, написання нау­ко­вих рефератів, кур­сових проектів, науково-дослідницьких робіт та робити певні ви­сновки і рекомендації.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-пред­мет­никами, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської нау­ко­во-дослідницької діяльності.

Туліветрова Н. М. Портфоліо учителя світової літератури : збірник матеріалів з конкурсу «Учи­­­тель року – 2011» / Н. М. Туліветрова. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 55 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання методу проек­тів на уроках світової літератури як фактору розвитку інформаційної культури колегіантів. Подано роз­робки уроків, учнівські проектні дослідження, навчальні проекти, сценарії заходів, літературні диктанти тощо.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям світової літератури за­гальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Фареник Ю. М. Портфоліо учителя фізичної культури : збірник матеріалів з конкурсу «Учи­тель року – 2012» / Ю. М. Фареник. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 35 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізичної культури щодо фор­му­ван­­ня в учнів стійкого інтересу до занять фізичною культурою і спортом, впровадження здо­ро­в’я­збе­р­і­гаючих технологій на уроках та в позаурочній діяльності. Подано розробки уроків з варіативного мо­дуля «Баскетбол» (11 клас), «Легка атлетика» (10 клас), методичні рекомендації щодо вико­рис­тан­ня елементів сугестивного навчання на уроках фізичної культури.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям фізичної культу­ри загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Туліветрова Н. М. Збірник літературних диктантів для учнів 10-11 класів : збірник / Н. М. Тулі­вет­рова. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 112 с.

Збірник допоможе застосувати на практиці сучасні освітні стандарти й здійснити перевірку знань учнів. Система питань літературних диктантів допоможе сформувати вміння аналізувати про­чи­тані художні твори, перевірити знання фактів із біографій письменників, понять теорії літератури. Збірник містить літературні диктанти, кожен з яких має 12 або більше запитань.

Адресові учителям світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів.

Туліветрова Н. М. Портфоліо керівника групи : збірник матеріалів з конкурсу «Класний керів­ник року – 2012». – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 55 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи керівника групи щодо створення умов для роз­витку і самореалізації кожної особистості: духовно багатої, фізично здорової, гармонійно роз­ви­не­ної, із свідомою патріотичною позицією громадянина України і світу. Подано авторську програму ви­хов­ної роботи: «Думай глобально – дій локально», розробки виховних справ, сценарії позакласних ви­хов­них заходів тощо.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-органі­за­торам, керівникам, за­галь­ноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Шевченко О. М. Культурна карта Іспанії : збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – 23 с.

У пропонованому країнознавчому збірнику матеріалів для вчителів іспанської мови викладена спе­ціально дібрана лінгвокраїнознавча інформація. Збірник передбачає ознайомлення учнів з куль­ту­рою країни, мова якої вивчається, і рекомендовано до вивчення учнями 8-11 класів на етапі допро­філь­­ної та профільної підготовки у класах філологічного напрямку.

Адресовано вчителям іспанської мови загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Програма розвитку Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київ­сь­кої області на 2011-2015 рр. : програма / Т. М. Сіманова, О. А. Гайдаєнко, Л. В. Дудка, Л. П. Яре­мен­ко, О. П. Войтен­ко. – Біла Церква, 2013. –  88 с.

Представлено матеріали, які обґрунтовують мету і завдання діяльності та розвитку Біло­цер­ків­сь­­кого колегіуму, розкривають принципи функціонування навчального закладу, зміст орга­нізаційного та методичного супроводу його інноваційної діяльності. Програма міс­тить Кон­цепцію та 16 проектів, які охоплюють різні аспекти діяльності сучасного навчального за­кла­ду України.

Запропоновані матеріали можуть бути використані в практичній діяльності як початку­ю­чи­ми, так і досвідченими керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.

Сіманова Т. М. Сучасні підходи до проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів з математики: матеріали з досвіду роботи / Т. М. Сіманова. – Біла Церква:  Ко­ле­гіум, 2013. – 74 с.

Представлено матеріали з досвіду роботи вчителя щодо проведення моніторингу навчальних до­сяг­нень учнів з математики. Висвітлено теоретичні основи конструювання навчально-методичного за­без­пе­чен­ня для вхідного і підсумкового тестування з математики, методика конструювання завдань та про­ведення вхідного і підсумкового річного тестування з математики в 8-11 класах.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, головам методичних об’єд­нань, учи­телям-предметникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Склярова Г. М., Сіманова Т. М. Забезпечення ефективності системного управління якістю про­філь­­ного навчання в умовах закладу інноваційного типу : збірник матеріалів семінару-прак­ти­ку­му для керівників закладів освіти / Г. М. Склярова, Т. М. Сіманова. – Біла Церква: Ко­легіум, 2013. – 60 с. + CD-диск

Висвітлено теоретичні засади та матеріали з досвіду роботи щодо забезпечення ефективності си­стем­ного управління якістю профільного навчання в умовах закладу інноваційного типу. Подано роз­роб­ки уроків, факультативних занять, спецкурсів, курсів за вибором та позакласних заходів у площині здійс­нен­ня профільної підготовки у класах філологічного, філософського, художньо-естетичного та еко­но­міч­но­го профілів. Уміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення до­про­філь­ної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої трак­то­рії кожного учня.

Адресовано керівникам закладів освіти, заступникам директорів з навчально-ви­хов­ної роботи, го­ловами шкільних методичних об’єднань.

Тимошенко Ю. І. Портфоліо вчителя фізики : збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2013» / Ю. І. Тимошенко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 50 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізики та астрономії щодо вико­рис­­тання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях фізичного лабораторного прак­ти­ку­му. По­дано розробки уроків із курсів фізики (8, 11 класи) та астрономії (11 клас), методичні реко­мен­да­ції що­до використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях фізичного лабора­тор­но­го прак­ти­ку­му, первинний інструктаж з БЖД учнів у кабінеті фізики, сценарій загальноколегіаль­н­ого заходу.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям фізики та астро­номії загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Вплив історії хрещення Київської Русі на розвиток освіти в державі: філо­соф­сь­кий та культурологічні аспекти : збірник матеріалів / О. А. Гайдаєнко, А. П. Пилипчук, Т. В. Ред­ченко, Ю. І. Тимошенко, Н. М. Туліветрова. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – 38 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення педагогічних читань до 1025-річчя Київ­­ської Русі. Вміщено теоретичні відомості, рекомендовані для проведення заходів даного типу. Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, керівникам шкільних мето­дич­них об’єднань, учителям-предметникам загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Семінар керівників Євроклубів

 

Семінар керівників Євроклубів
Семінар керівників Євроклубів
 

Опитування

Архів новин

Липень 2020 (11)
Червень 2020 (17)
Травень 2020 (13)
Квітень 2020 (10)
Березень 2020 (41)
Лютий 2020 (40)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум