Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

Анотований каталог матеріалів ІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013»

Склярова Г. М. Упровадження здоров’язбережувальних тех­но­ло­гій у на­вчаль­но-виховний про­цес Білоцерківського колегіуму : збір­ник ма­теріалів із досвіду роботи / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церква : Ко­легіум, 2013. – 55 с. 

Представлено матеріали з досвіду роботи щодо впровадження здо­ро­в’я­­­збережувальних інно­ва­ційних технологій у навчально-виховний процес Бі­ло­­церківського колегіуму.

­Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної ро­­бо­ти, класним ке­рів­ни­кам, учителям-предмиетникам загальноосвітніх на­вчаль­них за­кладів.

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Науковий вісник – 2013 : збірник тез учнів­сь­ких науково-дослідних робіт у системі МАН / Г. М. Склярова, Л. В. Дуд­ка. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 60 с.

 Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які бу­ли пред­ставлені коле­гі­ан­та­ми для захисту в Малій академії наук в секціях історії Ук­раїни, історичного краєзнавства, етнології, гео­логії, геохімії та мінералогії, клі­ма­тології та метеорології, екологічно безпечних технологій та ре­сур­­­со­збе­ре­жен­ня, філософії, соціології, теології, релігієзнавства та історії релігії, педагогіки, жур­на­ліс­­тики, технології програмування, фольклористики, мистецтвознавства, ук­раїнської мови, російської мо­­ви, англійської мови, іспанської мови, мате­ма­ти­ки, прикладної математики, експериментальної фі­зи­­ки, мікроекономіки та мак­ро­е­­кономіки, психології, біології людини, хімії, агрономії.

Адресовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових то­­вариств загально­ос­віт­ніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Основи топографії та орієнтування (авторська програма гурт­­­ка для учнів 8-        9 класів загальноосвітніх та спеціалізованих навчаль­них за­кладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів) / Г. М. Склярова, О. А. Гайда­єн­ко, Л.П. Яременко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 65 с.

Програма курсу передбачає оволодіння учнями базовими знаннями з то­­по­графії та орієн­ту­ван­ня, розвиток умінь і навичок складання плану місце­вос­ті, орієн­тування за місцевими ознаками, за ази­му­­том, за картою тощо; по­глиб­лен­ня знань із географії; підготовку до участі у туристсько-краєз­на­вчих по­хо­дах та зма­ганнях з техніки пішохідного туризму. Навчальна програма «Основи топо­гра­фії та орієнтування» розрахована на 70 годин на рік, 2 годин на тиждень для учнів 8-9 класів загаль­но­ос­віт­ніх навчальних закладів, що не мають ніякого туристського досвіду.

Адресовано керівникам гуртків туристcько-краєзнавчого спрямування, учителям географії за­галь­ноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, закладів поза­шкіль­ної освіти.

Шевченко О. М. Іспанська мова. Курс для початківців : збірник програм фа­­­культативних кур­сів / О. М. Шевченко. – Біла Церква : Колегіум, 2012 – 38 с.

Представлено програми факультативних курсів з іспанської мови для здійс­нення допрофільної під­готовки у 8-9 та профільної підготовки у 10-11 кла­сах філологічного та суспільно-гуманітарного на­прямку. Головна ме­та даних курсів полягає в удосконаленні іншомовного спілкування учнів, фор­му­­ванні високого рівня комунікативної та соціокультурної компетенцій.

Адресовано педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних за­­кла­дів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Позакласна робота в систе­мі профільної осві­ти : збірник ма­теріалів для прове­ден­ня по­закласних за­ходів [у двох частинах] / Г. М. Склярова, Л. В. Дуд­ка, Л. П. Яременко та ін. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 116 с. + СD-диск.

У збірнику вміщено сценарії як традиційних шкільних свят, так і до­бір­ку позакласних заходів у си­стемі профільної освіти. Дані матеріали ори­гі­нально й цікаво розкривають основні напрямки ви­хов­ної роботи в закладі ос­ві­ти, вирізняються тематичною різноманітністю та доступністю впро­ва­джен­­ня. На СD-диску представлено мультимедійні презентації, які доповнюють зміст позакласного заходу та сприяють поглибленню його виховного аспекту.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-ор­га­­нізаторам, класним ке­рівникам 8-11 класів, керівникам гуртків.

Склярова Г. М. Правова освіта колегіантів : матеріали з досвіду роботи / Г. М. Скля­рова, Л. В. Дуд­­ка, Л. П. Яременко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 60 с.

Представлено систему роботи закладу з організації правової освіти та пра­­вового вихо­ван­ня в умо­вах профільного навчання. Подано структурно-зміс­­тову модель учнівського само­врядування. У ма­те­ріалах вміщено Кон­цеп­цію правоосвітньої діяль­ності колегіуму, аналітичні, організаційні та ме­то­­дич­­ні матеріали, матеріали з досвіду роботи Правового клубу «Феміда».

Адресовано учителям-предметникам, педагогам-організаторам, заступ­ни­кам директорів з на­вчаль­но-виховної та виховної роботи, а також керів­ни­кам гуртків, студій, клубів.

Сіманова Т. М. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків ана­лі­зу: збір­ник для 8-         11 кла­сів. І семестр / Т. М. Сіманова, В. В. Цибко, О. І. Коза­чен­ко, В. О. Бесараб. – Біла Церква : Ко­легіум, 2013. – 56 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних ро­біт з курсу алгебри (по­глиб­лене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також з кур­су алгебри та початків аналізу (профільний рі­вень) для 10-11 класів за І се­местр. Різнорівневі завдання дібрано відповідно до чинних програм для по­­глиб­леного та профільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефек­тивно здійс­ню­ва­т­и тематичний контроль навчальних досягнень учнів, ад­же кожна контрольна робота містить кілька ва­ріантів, у яких є завдання почат­ко­вого, середнього, достатнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, лі­цеїв, гімназій, колегіумів.

Сіманова Т. М. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного на­вчан­ня : збірник ма­те­ріалів семінару-практикуму для вчителів математиків / Т. М. Сіманова, В. О. Бесараб, О. І. Ко­за­чен­ко, В. В. Циб­ко. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 34 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів мате­ма­ти­ки викладено тео­ре­тич­ні засади розвитку творчих здібностей учнів в умовах про­­­філь­ного навчання у класах еко­но­міч­но­го профілю. Запропоновано розробки уро­­ків, факультативних занять та позакласних заходів у пло­щи­ні здійснення про­філь­ної підготовки у класах економічного профілю. Вміщено методичні реко­мен­да­ції та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та про­фільної підготовки коле­гі­ан­­тів, що забезпечує формування індивідуальної освіт­ньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Сіманова Т. М., Бесараб В.О. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків ана­лі­зу: збірник для 8-9 кла­сів. ІІ семестр. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 38 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних ро­біт із курсу алгебри (по­глиблене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також із кур­су алгебри та початків аналізу (про­філь­ний рівень) для 11 класу за ІІ семестр. Різ­но­рівневі завдання зібрано відповідно до чинних про­г­рам для поглибленого та про­фільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефективно здій­с­ню­­вати тематичний контроль навчальних досягнень учнів, адже кожна конт­роль­на робота міс­тить кіль­ка варіантів, у яких є завдання початкового, середнього, до­статнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Павлюк Г. О., Паливода І. І. Все про японську мову. Курс для почат­ків­ців : збір­ник лексико-гра­­матичних вправ. / Г. О. Павлюк, І. І. Паливода. – Біла Церк­ва : Колегіум, 2012. + СD-диск.

Даний курс розрахований на вивчення учнями 8 (9) класів японської мо­­ви протягом одного на­вчаль­­ного року. Для забезпечення відповідного рів­ня викладання додається СD-диск «Збірник лек­си­ко-граматичних вправ «Япон­­­ська мова. Курс для початківців».

Рекомендовано до використання у загальноосвітніх навчальних закла­дах, спеціалізованих шко­л­ах із поглибленим вивченням іноземних мов, лі­цеях, гімназіях, колегіумах.

Склярова Г. М. Сучасні підходи до організації мовно-літературної освіти у фі­лологічних кла­сах : збір­ник матеріалів семінару-практикуму для вчи­те­лів української мови та літератури / Г. М. Скля­ро­ва, Л. В. Дудка, І. І. Смаг­люк, А. М. П’ятецька, Н. М. Туліветрова, С. В.Шульга. – Біла Церква : Ко­­ле­гіум, 2012. – 32 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів ук­ра­їн­ської мови та літератури ви­кладено теоретичні засади сучасних підходів до ор­ганізації мовно-літературної освіти у фі­ло­ло­гіч­них класах, подаються роз­роб­ки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійс­­нення профільної підготовки у класах філологічного профілю. Вміщено мето­дич­ні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допро­філь­ної та профільної підготовки коле­гі­ан­тів, що забезпечує формування інди­відуальної освітньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям україн­сь­кої мови та літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, лі­цеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Центр виховної роботи колегіуму : збірник матеріалів із до­свіду роботи / Г. М. Скля­рова, Л. В. Дудка, Л. П. Яременко. – Біла Церк­ва : Колегіум, 2013. – 59 с.

Представлено матеріали щодо організації системи виховної роботи в ко­легіумі. Подано Кон-цеп­цію діяльності Центру виховної роботи, його струк­­турно-змістову модель, колегіальні проекти, під­бірку організаційних та методичних матеріалів.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класним ке­рів­ни­кам, вихователям, педагогам-організаторам загаль­но­­­освітніх навчальних закладів.

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Підготовка обдарованих учнів до до­слід­ниць­­кої діяльності : збір­ник матеріалів / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 60 с.

Представлено систему роботи навчального закладу з підготовки обда­ро­ваних учнів до дослід­ниць­кої діяльності. Вміщено концепцію діяль­ності та статут наукового товариства колегіантів, струк­тур­но-змістову модель, поло­жен­ня про учнівську науково-дослідницьку діяльність, організаційні на­ка­зи, під­бірки тем учнівських наукових робіт за секціями та відділеннями. Роз­кри­то основні напрями спів­праці колегіуму з вищими закладами України.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-пред­мет­никами, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської нау­ко­во-дослідницької діяльності.

Гайдаєнко О.А., Яременко Л. П. Сучасні підходи до формування еконо­міч­них та географічних ком­петентностей старшокласників в умовах про­фільної освіти : збірник матеріалів семінару-прак­тикуму для вчи­те­лів географії та економіки / О. А. Гайдаєнко, Л. П. Яременко. – Біла Церк­ва : Колегіум, 2012. – 36 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів геог­ра­фії та економіки викла­де­но тео­ретичні засади сучасних підходів до форму­ван­ня економічних та географічних компетен­т­нос­т­ей стар­шо­класників в умо­вах про­фільної освіти, подаються розробки уроків, занять природ­ни­чого гурт­ка та по­за­класних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах еко­но­міч­но­го профілю. Вміщено ме­тодичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення до­про­фільної та профільної під­готовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєк­торії учнів.

Адресовано вчителям географії та економіки загальноосвітніх та спе­ціа­лізованих шкіл, ліцеїв, гім­назій, колегіумів.

Тимошенко Ю. І. Використання інформаційних технологій на заняттях фізичного лабо­ра­тор­но­го практикуму : збірник матеріалів / Ю. І. Тимо­шен­ко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 31 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення фізичного ла­бо­­ра­торного практикуму з ви­користанням інформаційних технологій. Вмі­ще­но тео­ре­тичні відомості, зразки завдань, інструк­тив­ні картки та методичні ре­ко­мендації.

Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Гайдаєнко О. А. Сучасні підходи до організації та проведення практич­них ро­біт з географії в умо­вах про­­фільного навчання : збірник матеріа­лів для про­ве­ден­ня практичних робіт / О. А. Гай­даєнко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 48 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення практичних ро­біт з географії у 10 класі. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зраз­ки завдань, інструктивні картки, проблемні запитання та методичні рекомендації.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл з поглибленим ви­вчен­ням природничих дисциплін, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Яременко Л. П. Дидактичні матеріали для поточного оцінювання з курсу «Еко­номічна і со­ціаль­на географія світу» : методичний збірник / Л. П. Яре­менко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 42 с.

Представлено матеріали для поточного оцінювання з курсу «Еконо­міч­на і со­ціальна географія сві­ту». Матеріали згруповано відповідно до розділів на­вчаль­ної програми з предмету. Вміщено такі ви­ди завдань: експрес-тести, гра «Ві­рю – не вірю», «Географічний крос», географічний диктант, крос­ворди.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, ко­ле­гіу­мів, професійно-технічних училищ, коледжів тощо.

Склярова Г. М. Програма гуртка «Європейський туристсько-краєз­нав­чий клуб «Патріот» : збір­ник матеріалів / Г. М. Склярова, О. А. Гайда­єн­ко, Л. П. Яременко. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 88 с.

Програма гуртка «Європейський туристсько-краєзнавчий клуб «Па­тріот» роз­рахована на за­нят­тя з уч­ня­ми 8-9 класів та створена з метою більш пов­ного оз­найомлення учнів з країнами, що є най­ближ­чими су­сі­д­а­ми України й утворили єди­не політичне та економічне об’єднання; формування знань про геог­ра­фічну кар­­ту Європи, України, світу; поширення інформації про діяль­ність Євро­со­ю­зу се­ред місцевої гро­ма­ди, ус­ві­домлення учнями приналежності до європейської куль­тури, еконо­мі­ки, історії ознайомлення з іс­то­рією куль­­ту­рою та природою Ук­раїни, рідного краю шляхом органі­за­ції туристсько-краєз­навчої роботи.

Адресовано вчителям природничих дисциплін загальноосвітніх та спе­ціа­лізованих шкіл і лі­цеїв, гімназій, колегіумів тощо.

Склярова Г.М. Збірник авторських програм виховної роботи : збірник / Г. М. Склярова, автор­сь­кий колектив. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 22 с.

Вміщено програми виховної роботи для організації активного та зміс­товного дозвілля учнів 8-11 класів, підготовлені керівниками груп.

Адресовано класним керівникам 8-11 класів, заступникам директорів з ви­хов­ної роботи, педа­го­гам-організаторам загальноосвітніх навчальних закладів.

Склярова Г. М., Дудка Л. В. Програма факультативного курсу «Основи нау­ково-дослідницької ро­боти» : програма / Г. М. Склярова, Л. В. Дудка. – Біла Церк­­ва : Колегіум, 2013.

Програма факультативного курсу розрахована на учнів 8, 9, 10 класів лі­цеїв, гімназій, коле­гіу­мів, за­гальноосвітніх навчальних закладів, де працю­ють наукові товариства або наукові секції, гурт­ки, де є юні науковці. Ви­вча­ю­чи курс учні отримають інформацію про науку, її роль у розвитку су­спіль­ст­ва, на­бу­дуть навиків та умінь проведення досліджень, роботи з літератур­ни­ми джерелами, від­бо­ру і аналізу ін­фор­мації, формування цілей і завдань до­слід­ження, узагальнення наукової інфор­ма­ції, написання нау­ко­вих рефератів, кур­сових проектів, науково-дослідницьких робіт та робити певні ви­сновки і рекомендації.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-пред­мет­никами, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської нау­ко­во-дослідницької діяльності.

Туліветрова Н. М. Портфоліо учителя світової літератури : збірник матеріалів з конкурсу «Учи­­­тель року – 2011» / Н. М. Туліветрова. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 55 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання методу проек­тів на уроках світової літератури як фактору розвитку інформаційної культури колегіантів. Подано роз­робки уроків, учнівські проектні дослідження, навчальні проекти, сценарії заходів, літературні диктанти тощо.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям світової літератури за­гальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Фареник Ю. М. Портфоліо учителя фізичної культури : збірник матеріалів з конкурсу «Учи­тель року – 2012» / Ю. М. Фареник. – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 35 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізичної культури щодо фор­му­ван­­ня в учнів стійкого інтересу до занять фізичною культурою і спортом, впровадження здо­ро­в’я­збе­р­і­гаючих технологій на уроках та в позаурочній діяльності. Подано розробки уроків з варіативного мо­дуля «Баскетбол» (11 клас), «Легка атлетика» (10 клас), методичні рекомендації щодо вико­рис­тан­ня елементів сугестивного навчання на уроках фізичної культури.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям фізичної культу­ри загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Туліветрова Н. М. Збірник літературних диктантів для учнів 10-11 класів : збірник / Н. М. Тулі­вет­рова. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 112 с.

Збірник допоможе застосувати на практиці сучасні освітні стандарти й здійснити перевірку знань учнів. Система питань літературних диктантів допоможе сформувати вміння аналізувати про­чи­тані художні твори, перевірити знання фактів із біографій письменників, понять теорії літератури. Збірник містить літературні диктанти, кожен з яких має 12 або більше запитань.

Адресові учителям світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів.

Туліветрова Н. М. Портфоліо керівника групи : збірник матеріалів з конкурсу «Класний керів­ник року – 2012». – Біла Церква : Колегіум, 2012. – 55 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи керівника групи щодо створення умов для роз­витку і самореалізації кожної особистості: духовно багатої, фізично здорової, гармонійно роз­ви­не­ної, із свідомою патріотичною позицією громадянина України і світу. Подано авторську програму ви­хов­ної роботи: «Думай глобально – дій локально», розробки виховних справ, сценарії позакласних ви­хов­них заходів тощо.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-органі­за­торам, керівникам, за­галь­ноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Шевченко О. М. Культурна карта Іспанії : збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – 23 с.

У пропонованому країнознавчому збірнику матеріалів для вчителів іспанської мови викладена спе­ціально дібрана лінгвокраїнознавча інформація. Збірник передбачає ознайомлення учнів з куль­ту­рою країни, мова якої вивчається, і рекомендовано до вивчення учнями 8-11 класів на етапі допро­філь­­ної та профільної підготовки у класах філологічного напрямку.

Адресовано вчителям іспанської мови загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Програма розвитку Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київ­сь­кої області на 2011-2015 рр. : програма / Т. М. Сіманова, О. А. Гайдаєнко, Л. В. Дудка, Л. П. Яре­мен­ко, О. П. Войтен­ко. – Біла Церква, 2013. –  88 с.

Представлено матеріали, які обґрунтовують мету і завдання діяльності та розвитку Біло­цер­ків­сь­­кого колегіуму, розкривають принципи функціонування навчального закладу, зміст орга­нізаційного та методичного супроводу його інноваційної діяльності. Програма міс­тить Кон­цепцію та 16 проектів, які охоплюють різні аспекти діяльності сучасного навчального за­кла­ду України.

Запропоновані матеріали можуть бути використані в практичній діяльності як початку­ю­чи­ми, так і досвідченими керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.

Сіманова Т. М. Сучасні підходи до проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів з математики: матеріали з досвіду роботи / Т. М. Сіманова. – Біла Церква:  Ко­ле­гіум, 2013. – 74 с.

Представлено матеріали з досвіду роботи вчителя щодо проведення моніторингу навчальних до­сяг­нень учнів з математики. Висвітлено теоретичні основи конструювання навчально-методичного за­без­пе­чен­ня для вхідного і підсумкового тестування з математики, методика конструювання завдань та про­ведення вхідного і підсумкового річного тестування з математики в 8-11 класах.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, головам методичних об’єд­нань, учи­телям-предметникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Склярова Г. М., Сіманова Т. М. Забезпечення ефективності системного управління якістю про­філь­­ного навчання в умовах закладу інноваційного типу : збірник матеріалів семінару-прак­ти­ку­му для керівників закладів освіти / Г. М. Склярова, Т. М. Сіманова. – Біла Церква: Ко­легіум, 2013. – 60 с. + CD-диск

Висвітлено теоретичні засади та матеріали з досвіду роботи щодо забезпечення ефективності си­стем­ного управління якістю профільного навчання в умовах закладу інноваційного типу. Подано роз­роб­ки уроків, факультативних занять, спецкурсів, курсів за вибором та позакласних заходів у площині здійс­нен­ня профільної підготовки у класах філологічного, філософського, художньо-естетичного та еко­но­міч­но­го профілів. Уміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення до­про­філь­ної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої трак­то­рії кожного учня.

Адресовано керівникам закладів освіти, заступникам директорів з навчально-ви­хов­ної роботи, го­ловами шкільних методичних об’єднань.

Тимошенко Ю. І. Портфоліо вчителя фізики : збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2013» / Ю. І. Тимошенко. – Біла Церква : Колегіум, 2013. – 50 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізики та астрономії щодо вико­рис­­тання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях фізичного лабораторного прак­ти­ку­му. По­дано розробки уроків із курсів фізики (8, 11 класи) та астрономії (11 клас), методичні реко­мен­да­ції що­до використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях фізичного лабора­тор­но­го прак­ти­ку­му, первинний інструктаж з БЖД учнів у кабінеті фізики, сценарій загальноколегіаль­н­ого заходу.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям фізики та астро­номії загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

Склярова Г. М. Вплив історії хрещення Київської Русі на розвиток освіти в державі: філо­соф­сь­кий та культурологічні аспекти : збірник матеріалів / О. А. Гайдаєнко, А. П. Пилипчук, Т. В. Ред­ченко, Ю. І. Тимошенко, Н. М. Туліветрова. – Біла Церква: Колегіум, 2013. – 38 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення педагогічних читань до 1025-річчя Київ­­ської Русі. Вміщено теоретичні відомості, рекомендовані для проведення заходів даного типу. Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, керівникам шкільних мето­дич­них об’єднань, учителям-предметникам загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Семінар керівників Євроклубів

 

Семінар керівників Євроклубів
Семінар керівників Євроклубів
 

Освіта в Польщі

Освіта в Польщі

Зустріч з представниками Osvitapoland

 

 

 

 

 

Анотований каталог матеріалів "Інноватика в сучасній освіті-2012"

Анотований каталог матеріалів IV Національної виставки-презентації "Інноватика в сучасній освіті", жовтень 2012 р.

1. Шевченко О.М. Іспанська мова. Курс для початківців: Збірник програм факультативних курсів. – Біла Церква: Колегіум, 2012 – 38 с.

У збірнику представлено програми факультативних курсів з іспанської мови для здійснення допрофільної підготовки у 8-9 та профільної підготовки у 10-11 класах філологічного та суспільно-гуманітарного напрямку. Головна мета даних курсів полягає в удосконаленні іншомовного спілкування учнів, формуванні високого рівня комунікативної та соціокультурної компетенцій.

Рекомендовано до використання у загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеях, гімназіях, колегіумах.

2. Павлюк Г.О., Паливода І.І. Все про японську мову. Курс для початківців: Збірник лексико-граматичних вправ  – Біла Церква: Колегіум, 2012. СD-диск.

Даний курс розрахований на вивчення учнями 8 (9) класів японської мови протягом одного навчального року. Для забезпечення відповідного рівня викладання додається СD-диск «Збірник лексико-граматичних вправ «Японська мова. Курс для початківців».

Рекомендовано до використання у загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеях, гімназіях, колегіумах.

3. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Позакласна робота в системі профільної освіти: збірник матеріалів для проведення позакласних заходів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 116 с. + СD-диск.

У збірнику вміщено сценарії як традиційних шкільних свят, так і добірку позакласних заходів у системі профільної освіти. Дані матеріали оригінально й цікаво розкривають основні напрямки виховної роботи в закладі освіти, вирізняються тематичною різноманітністю та доступністю впровадження. На СD-диску представлено мультимедійні презентації, які доповнюють зміст позакласного заходу та сприяють поглибленню його виховного аспекту.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам 8-11 класів, керівникам гуртків, учителям-предметникам.

4. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Центр виховної роботи колегіуму: збірник матеріалів із досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2012. -  59 с.

У збірнику представлено матеріали щодо організації системи виховної роботи в колегіумі. Подано Концепцію діяльності Центру виховної роботи, його структурно-змістову модель, колегіальні проекти, підбірку організаційних та методичних матеріалів.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класним керівникам, вихователям, педагогам-організаторам.

5. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Підготовка обдарованих учнів до дослідницької діяльності: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. -  60 с.

У збірнику представлено систему роботи навчального закладу з підготовки обдарованих учнів до дослідницької діяльності. У матеріалах вміщено концепцію діяльності та статут наукового товариства колегіантів, структурно-змістову модель, положення про учнівську науково-дослідницьку діяльність, організаційні накази, підбірки тем учнівських наукових робіт за секціями та відділеннями. Розкрито основні напрями співпраці колегіуму з вищими закладами України.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-предметниками, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської науково-дослідницької діяльності.

6. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Правова освіта колегіантів: збірник матеріалів із досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2012. –  60 с.

Представлено систему роботи закладу з організації правової освіти та правового виховання в умовах профільного навчання. У матеріалах вміщено Концепцію правоосвітньої діяльності колегіуму, аналітичні, організаційні та методичні матеріали, подано структурно-змістову модель учнівського самоврядування, а також представлено матеріали з досвіду роботи Правового клубу «Феміда».

Адресовано учителям-предметникам, педагогам-організаторам, заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, а також керівникам гуртків, студій, клубів.

7. Сіманова Т.М., Бесараб В.О., Козаченко О.І., Цибко В.В. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів математиків. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 34 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів математики  викладено теоретичні засади розвитку творчих здібностей учнів  в умовах профільного навчання у класах економічного профілю, подаються розробки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах економічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

8. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Смаглюк І.І., П’ятецька А.М., Туліветрова Н.М., Шульга С.В. Сучасні підходи до організації мовно-літературної освіти у філологічних класах: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів української мови та літератури. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 32 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів української мови та літератури викладено теоретичні засади сучасних підходів до організації мовно-літературної освіти у філологічних класах, подаються розробки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах філологічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної  та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.

Адресовано вчителям української мови та літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

9. Гайдаєнко О.А., Яременко Л.П. Сучасні підходи до формування економічних та географічних компетентностей старшокласників в умовах профільної освіти: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів географії та економіки. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 36 с.

У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів географії та економіки  викладено теоретичні засади сучасних підходів до формування економічних та географічних компетентностей старшокласників в умовах профільної освіти, подаються розробки уроків, занять природничого гуртка та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах економічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.

Рекомендовано до використання вчителями географії та економіки загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

10. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. На шляху до європейської інтеграції: збірник матеріалів з досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2011. – 43 с.

У збірнику вміщено матеріали з досвіду роботи Центру молодіжної дипломатії та європейського клубу «Патріот» Білоцерківського колегіуму: положення, проекти, методичні матеріали, сценарії заходів.

Адресовано керівникам європейських клубів, педагогам-організаторам, класним керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів.

11. Туліветрова Н.М. Портфоліо учителя світової літератури: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2011». – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 55 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання методу проектів на уроках світової літератури як фактору розвитку інформаційної культури колегіантів. Подано розробки уроків, учнівські проектні дослідження, навчальні проекти, сценарії заходів, літературні диктанти тощо.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям світової літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

12. Фареник Ю.М. Портфоліо учителя фізичної культури: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2012». – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 35 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізичної культури щодо формування в учнів стійкого інтересу до занять фізичною культурою і спортом, впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках та в позаурочній діяльності. Подано розробки уроків з варіативного модуля «Баскетбол» (11 клас), «Легка атлетика» (10 клас), методичні рекомендації щодо використання елементів сугестивного навчання на уроках фізичної культури.

Адресовано  заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям  фізичної культури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

13. Тимошенко Ю.І. Використання інформаційних технологій на заняттях фізичного лабораторного практикуму: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. –   31 с.

Представлено матеріали щодо організації та проведення фізичного лабораторного практикуму з використанням інформаційних технологій. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зразки завдань, інструктивні картки та методичні рекомендації.

Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

14. Гайдаєнко О.А. Сучасні підходи до організації та проведення практичних робіт з географії в умовах профільного навчання: збірник матеріалів для проведення практичних робіт. – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 48 с.

У збірнику представлено матеріали щодо організації та проведення практичних робіт з географії у 10 класі. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зразки завдань, інструктивні картки, проблемні запитання та методичні рекомендації.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням природничих дисциплін, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

15. Сіманова Т.М., Цибко В.В., Козаченко О.І., Бесараб В.О. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків аналізу: збірник для 8-11 класів. - Біла Церква: Колегіум, 2012. - 56 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних робіт з курсу алгебри (поглиблене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також з курсу алгебри та початків аналізу (профільний рівень) для 10-11 класів за І семестр. Різнорівневі завдання дібрано відповідно до чинних програм для поглибленого та профільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефективно здійснювати тематичний контроль навчальних досягнень учнів, адже кожна контрольна робота містить кілька варіантів, у яких є завдання початкового, середнього, достатнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

16. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2011: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН.  - Біла Церква: Колегіум, 2011. - 41 с.

Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях  історії України, історичного краєзнавства, географії, правознавства, релігієзнавства та історії релігії, української мови, фольклористики, мистецтвознавства, англійської мови, іспанської мови, математики, прикладної математики, експериментальної фізики, мікроекономіки та макроекономіки, психології, агрономії.

Адресовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

17. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2012: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН.  - Біла Церква: Колегіум, 2012. - 91 с.

Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях журналістики, історії України, соціології, філософії, української літератури, англійської мови і літератури, прикладної математики, астрономії та астрофізики, мікроекономіки та макроекономіки, загальної біології, ветеринарії та зоотехнії, географії та ландшафтознавства, геології, релігієзнавства та історії релігії, технологій програмування, математики, математичного моделювання, фінансів, грошового обігу і кредиту, психології, хімії, лісознавства, мистецтвознавства, правознавства, технічних процесів та перспективних технологій, зарубіжної літератури, фольклористики, української мови, експериментальної фізики, охорони довкілля та раціонального природокористування.

Адресовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

18. Кравчук Н.Л. Мультимедійний супровід занять факультативного курсу «Англійська мова в світі»: збірник матеріалів. СD-диск - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Даний диск містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на заняттях спецкурсу «Англійська мова у світі» в 9 (10) класах для пояснень нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих знань, умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапі допрофільної та профільної філологічної освіти. Адресовано учителям англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

19. Туліветрова Н.М. Конструктор уроків із світової літератури для учнів 8-11 класів: мультимедійна бібліотека для вчителя. СD-диск. - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Мультимедійна бібліотека «Конструктор уроків із світової літератури для учнів 8-11 класів» може стати у нагоді творчим учителям, використовують інтерактивні методи і форми роботи для проведення цікавих та змістовних уроків світової літератури у 8-11 класах. Мультимедійна бібліотека у своєму складі містить презентації за такими розділами: «Періоди, напрями і течії у світовій літературі», «Біографії зарубіжних письменників», «Твори світового письменства». Адресовано вчителям світової літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

20. Цибко В.В. Мультимедійний супровід уроків алгебри у 8 класі: збірник матеріалів. СD диск. - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Електронний посібник містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках алгебри у 8 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапах допрофільної математичної освіти. Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

21. Гайдаєнко О.А. Мультимедійний супровід уроків економічної та соціальної географії світу: збірник матеріалів. СD диски.  - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Представлено комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках географії в 10 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки сформованості навчальних компетенцій на етапі профільної економічної освіти. Адресовано учителям географії, загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

22. Шевченко О.М. Мультимедійний супровід уроків іспанської мови: збірник матеріалів. СD диск.  - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Електронний посібник містить матеріали, які доречно використовувати на факультативних заняттях з іспанської мови у 8-9 та 10-11 класах для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих знань умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапі допрофільної та профільної філологічної освіти. Адресовано учителям-предметникам загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

23. Орлюк Л.В. Мультимедійний супровід уроків з курсу «Захист Вітчизни» для 10-11 класів: збірник матеріалів. СD диски.  - Біла Церква: Колегіум, 2012.

Даний диск містить комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках курсу «Захист Вітчизни» для учнів 10-11 класів під час пояснення нового матеріалу, відпрацювання здобутих умінь і навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій. Адресовано вчителям курсу «Захист Вітчизни», біології загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

24. Яременко Л.П. Дидактичні матеріали для поточного оцінювання з курсу «Економічна і соціальна географія світу». – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 42 с.

У збірнику представлено матеріали для поточного оцінювання з курсу «Економічна і соціальна географія світу». Матеріали згруповано відповідно до розділів навчальної програми з предмету. У збірку вміщено такі види завдань: експрес-тести, гра «Вірю – не вірю», «Географічний крос», географічний диктант, кросворди.

Адресовано вчителям географії загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, професійно-технічних училищ, коледжів тощо.

25. Склярова Г.М., Гайдаєнко О.А., Яременко Л.П. Програма гуртка «Європейський туристсько-краєзнавчий клуб «Патріот»: - Біла Церква: Колегіум, 2012. – 88 с.

Програма гуртка «Європейський туристсько-краєзнавчий клуб «Патріот» розрахована на заняття з учнями 8-9 класів та створена з метою більш повного ознайомлення учнів з країнами, що є найближчими сусідами України й утворили єдине політичне та економічне об’єднання; формування знань про географічну карту Європи, України, світу; поширення інформації про діяльність Євросоюзу серед місцевої громади, усвідомлення учнями приналежності до європейської культури, економіки, історії ознайомлення з історією культурою та природою України, рідного краю шляхом організації туристсько-краєзнавчої роботи.

Адресовано вчителям природничих дисциплін загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл і ліцеїв, гімназій, колегіумів тощо.

26. Яременко Л.П. Мультимедійний супровід уроків географії. – Біла Церква: Колегіум, 2012.

Диск містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках географії у 8-10 класах для пояснення нового матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки сформованості навчальних компетенцій із географії.

Адресовано учителям географії загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

27. Туліветрова Н.М. Збірник літературних диктантів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 112 с.

Збірник допоможе застосувати на практиці сучасні освітні стандарти й здійснити перевірку знань учнів. Система питань літературних диктантів допоможе сформувати вміння аналізувати прочитані художні твори, перевірити знання фактів із біографій письменників, понять теорії літератури. Збірник містить літературні диктанти, кожен з яких має 12 або більше запитань.

Адресові учителям світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, колегіумів.

28. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Програма факультативного курсу «Основи науково-дослідницької роботи». – Біла Церква: Колегіум, 2012.

Програма факультативного курсу розрахована на учнів 8, 9, 10 класів ліцеїв, гімназій, колегіумів, загальноосвітніх навчальних закладів, де працюють наукові товариства або наукові секції, гуртки, де є юні науковці.

Вивчаючи курс учні отримають інформацію про науку, її роль у розвитку суспільства, набудуть навиків та умінь проведення досліджень, роботи з літературними джерелами, відбору і аналізу інформації, формування цілей і завдань дослідження, узагальнення наукової інформації, написання наукових рефератів, курсових проектів, науково-дослідницьких робіт та робити певні висновки і рекомендації.

Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-предметниками, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської науково-дослідницької діяльності.

29. Туліветрова Н.М. Портфоліо керівника групи: збірник матеріалів з конкурсу «Класний керівник року – 2012». – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 55 с.

Представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи керівника групи щодо створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості: духовно багатої, фізично здорової, гармонійно розвиненої, із свідомою патріотичною позицією громадянина України і світу. Подано авторську програму виховної роботи: «Думай глобально – дій локально», розробки виховних справ, сценарії позакласних виховних заходів тощо.

Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-організаторам, керівникам, загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

30. Сіманова Т.М., Цибко В.В., Козаченко О.І., Бесараб В.О. Контрольні роботи  з алгебри та алгебри і початків аналізу: збірник для 8-11 класів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 38 с.

У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних робіт із курсу алгебри (поглиблене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також із курсу алгебри та початків аналізу (профільний рівень) для 11 класу за ІІ семестр.

Різнорівневі завдання зібрано відповідно до чинних програм для поглибленого та профільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефективно здійснювати тематичний контроль навчальних досягнень учнів, адже кожна контрольна робота містить кілька варіантів, у яких є завдання початкового, середнього, достатнього і високого рівня.

Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

31. Кравчук Н.Л. Мультимедійний супровід уроків англійської у 8-9 класах при використанні НК Solution. Pre-Intermediate.//Oxford University Press: електронний посібник. – Біла Церква: Колегіум, 2012.

Даний диск містить комплекс малюнкових диктантів у формі презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках англійської мови у 8-9 класах для перевірки рівня володіння лексемами, а також відпрацювання здобутих знань, умінь та навичок на етапі допрофільної філологічної освіти. Адресовано учителям англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

32. Авторський колектив керівників груп. Збірник авторських програм виховної роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 22 с.

У збірнику вміщено програми виховної роботи для організації активного та змістовного дозвілля учнів 8-11 класів, підготовлені керівниками груп.

Для класних керівників 8-11 класів, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів.

33. Шевченко О.М. Культурна карта Іспанії: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 23 с.

У пропонованому країнознавчому збірнику матеріалів для вчителів іспанської мови викладена спеціально дібрана лінгвокраїнознавча інформація. Збірник передбачає ознайомлення учнів з культурою країни, мова якої вивчається, і рекомендовано до вивчення учнями 8-11 класів на етапі допрофільної та профільної підготовки у класах філологічного напрямку. Адресовано вчителям іспанської мови загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 

Анотований каталог ХІІІ обласної виставки

Анотований каталог ХІІІ обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології", серпень 2012 р.

1. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Підготовка обдарованих учнів до дослідницької діяльності: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2011. - 35 с.
У збірнику представлено систему роботи навчального закладу з підготовки обдарованих учнів до дослідницької діяльності. У матеріалах вміщено концепцію діяльності та статут наукового товариства колегіантів, структурно-змістову модель, положення про учнівську науково-дослідницьку діяльність, організаційні накази, підбірки тем учнівських наукових робіт за секціями та відділеннями, а також представлено співпрацю колегіуму з вищими закладами України.
Матеріали рекомендовані для використання заступниками директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-предметниками, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської науково-дослідницької діяльності.

2. Сіманова Т.М., Бесараб В.О., Козаченко О.І., Цибко В.В. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів математиків. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 34 с.
У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів математики викладено теоретичні засади розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання у класах економічного профілю, подаються розробки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах економічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.
Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів. 

 

Анотований каталог матеріалів ІІІ Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти-2012"

1. Редченко Т.В., Стороженко Н.М. Англійська мова у світі: програма спецкурсу. – Біла Церква: Колегіум, 2011 – 20 с.
Програма курсу передбачає ознайомлення учнів з культурою країн, мова яких вивчається. Курс сприяє удосконаленню в учнів навичок володіння англійською мовою, практичному застосуванню набутих знань, розвиває уміння створювати та захищати власні проекти. Курс рекомендовано до вивчення учнями 9 (10) класів на етапі допрофільної та профільної підготовки у класах філологічного та суспільно-гуманітарного напрямку.
Адресовано вчителям іноземних мов загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
2. Редченко Т.В., Мотижен С.В. Країнознавство Великобританії: програма спецкурсу. – Біла Церква: Колегіум, 2011 р. – 26 с.
Актуальність і новизна програми полягає в тому, що вивчення даного курсу дасть змогу учням ознайомитися з іншомовною культурою та вдосконалити навички володіння англійською мовою, оцінювати культуру країни, мова якої вивчається, у порівнянні з культурою власної країни, самостійно застосовувати набуті знання і вміння в процесі використання проектної методики. Курс рекомендовано для вивчення учнями 8 (9) класів на етапі допрофільної підготовки у класах філологічного та суспільно-гуманітарного напрямків.
Адресовано вчителям іноземних мов загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
3. Скрипчук Н.В., Редченко Т.В., Мотижен С.В. Писемне мовлення: програма спецкурсу. – Біла Церква: Колегіум, 2011 р. – 15 с.
Актуальність і новизна даного курсу полягає в тому, що він дасть змогу учням глибше оволодіти навичками написання основних творчих письмових робіт, різних видів листів, дізнатися про особливості їх оформлення, опанувати відповідними мовними кліше, які використовуються у діловому мовленні. Засвоєння курсу сприяє виробленню в учнів навичок створення індивідуальних та колективних проектів. Рекомендовано для вивчення учнями 9, 11 класів усіх типів навчальних закладів з метою підготовки до державної підсумкової атестації з іноземних мов.
Адресовано вчителям іноземних мов загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
4. Шевченко О.М. Іспанська мова. Курс для початківців: Збірник програм факультативних курсів. – Біла Церква: Колегіум, 2011 – 95 с.
У збірнику представлено програми факультативних курсів з іспанської мови для здійснення допрофільної підготовки у 8-9 та профільної підготовки у 10-11 класах філологічного та суспільно-гуманітарного напрямку. Головна мета даних курсів полягає в удосконаленні іншомовного спілкування учнів, формуванні високого рівня комунікативної та соціокультурної компетенцій.
Рекомендовано до використання у загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеях, гімназіях, колегіумах.
5. Павлюк Г.О., Паливода І.І. Все про японську мову. Курс для початківців: програма факультативного курсу. – Біла Церква: Колегіум, 2011 – 19 с. + СD-диск («Збірник лексико-граматичних вправ»).
Актуальність і новизна програми полягає в тому, що оволодіння японською мовою сприяє розвитку в учнів можливостей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору. Даний курс розрахований на вивчення учнями 8 (9) класів японської мови протягом одного навчального року. Для забезпечення відповідного рівня викладання до програми додається СD-диск «Збірник лексико-граматичних вправ «Японська мова. Курс для початківців».
Рекомендовано до використання у загальноосвітніх школах, спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеях, гімназіях, колегіумах.
6. Рибак Н.О, Іванченко В.Ф., Єнтіс Т.А. Скляров Р.В., Гайдаєнко О.А. Основи оподаткування в Україні: програма факультативного курсу. – Біла Церква: Колегіум. – 14 с.
Метою курсу є формування у молоді елементів податкової грамотності, дисципліни у сплаті податків, високої громадянської та економічної самосвідомості, підготовки їх до навчання у вищих навчальних закладах економічного спрямування. Програма передбачає розгляд тем щодо становлення і розвитку податків і податкових систем у світі від найдавніших часів і до сьогодення, а також містить детальне знайомство із системою оподаткування в Україні.
Адресовано вчителям географії та економіки, які викладають у 10-11 класах економічного та економіко-математичного профілів ліцеїв, гімназій, колегіумів, загальноосвітніх шкіл.
7. Цибко В.В. Введення у фрактальний аналіз: програма курсу за вибором. – Біла Церква: Колегіум, 2011р – 18 с.
Актуальність і новизна запропонованої програми полягає в тому, що в останні роки більше уваги приділяється застосуванню математики у практичній діяльності в різних галузях науки. Метою курсу є ознайомлення з такими розділами математики, які дозволяють суттєво розширити дослідницький потенціал обдарованої дитини, поглибити її математичні знання, сформувати уявлення про фрактали, дослідити математичне підгрунття фрактального руху. Курс рекомендовано для вивчення учнями 11-их класів математичного, фізико-математичного, економічного та природничого профілів.
Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
8. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Позакласна робота в системі профільної освіти: збірник матеріалів для проведення позакласних заходів. – Біла Церква: Колегіум, 2011. – 116 с. + 1 СD-диск (мультимедійні презентації). 
У збірнику вміщено сценарії як традиційних шкільних свят, так і добірку позакласних заходів у системі профільної освіти. Дані матеріали оригінально й цікаво розкривають основні напрямки виховної роботи в закладі освіти, вирізняються тематичною різноманітністю та доступністю впровадження. На СD-диску представлено мультимедійні презентації, які доповнюють зміст позакласного заходу та сприяють поглибленню його виховного аспекту.
Адресовано заступникам директорів із виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам 8-11 класів, керівникам гуртків, учителям-предметникам.
9. Склярова Г.М., Сіманова Т.М., Гайдаєнко О.А., Дудка Л.В., Яременко Л.П., Войтенко О.П. Програма розвитку Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області на 2011-2015 рр. – Біла Церква, 2011. – 88 с.
Представлено матеріали, які обґрунтовують мету і завдання діяльності та розвитку Білоцерківського колегіуму, розкривають принципи функціонування навчального закладу, зміст організаційного та методичного супроводу його інноваційної діяльності. Програма містить Концепцію та 16 проектів, які охоплюють різні аспекти діяльності сучасного навчального закладу України.
Запропоновані матеріали можуть бути творчо використані в практичній діяльності як початкуючими, так і досвідченими керівниками загальноосвітніх навчальних закладів.
10. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Центр виховної роботи колегіуму: збірник матеріалів із досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2011. - 56 с.
У збірнику представлено матеріали щодо організації системи виховної роботи в колегіумі. Подано Концепцію діяльності Центру виховної роботи, його структурно-змістову модель, колегіальні проекти, підбірку організаційних та методичних матеріалів.
Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класним керівникам, вихователям, педагогам-організаторам.
11. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Підготовка обдарованих учнів до дослідницької діяльності: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2011. - 35 с.
У збірнику представлено систему роботи навчального закладу з підготовки обдарованих учнів до дослідницької діяльності. У матеріалах вміщено концепцію діяльності та статут наукового товариства колегіантів, структурно-змістову модель, положення про учнівську науково-дослідницьку діяльність, організаційні накази, підбірки тем учнівських наукових робіт за секціями та відділеннями, а також представлено співпрацю колегіуму з вищими закладами України.
Матеріали рекомендовані для використання заступниками директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителями-предметниками, керівниками гуртків, секцій, студій, усім, хто займається організацією учнівської науково-дослідницької діяльності.
12. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Правова освіта колегіантів: збірник матеріалів із досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2011. – 41 с.
У збірнику представлено систему роботи закладу з організації правової освіти та правового виховання в умовах профільного навчання. У матеріалах вміщено Концепцію правоосвітньої діяльності колегіуму, аналітичні, організаційні та методичні матеріали, подано структурно-змістову модель учнівського самоврядування, а також представлено матеріали з досвіду роботи Правового клубу «Феміда».
Адресовано учителям-предметникам, педагогам-організаторам, заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, а також керівникам гуртків, студій, клубів.
13. Сіманова Т.М., Бесараб В.О., Козаченко О.І., Цибко В.В. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів математиків. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 34 с.
У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів математики викладено теоретичні засади розвитку творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання у класах економічного профілю, подаються розробки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах економічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.
Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
14. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Смаглюк І.І., П’ятецька А.М., Туліветрова Н.М., Шульга С.В. Сучасні підходи до організації мовно-літературної освіти у філологічних класах: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів української мови та літератури. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 32 с.
У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів української мови та літератури викладено теоретичні засади сучасних підходів до організації мовно-літературної освіти у філологічних класах, подаються розробки уроків, факультативних занять та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах філологічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.
Адресовано вчителям української мови та літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
15. Гайдаєнко О.А., Яременко Л.П. Сучасні підходи до формування економічних та географічних компетентностей старшокласників в умовах профільної освіти: збірник матеріалів семінару-практикуму для вчителів географії та економіки. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 43 с.
У пропонованому збірнику методичних матеріалів для вчителів географії та економіки викладено теоретичні засади сучасних підходів до формування економічних та географічних компетентностей старшокласників в умовах профільної освіти, подаються розробки уроків, занять природничого гуртка та позакласних заходів у площині здійснення профільної підготовки у класах економічного профілю, вміщено методичні рекомендації та вичерпні відомості про особливості здійснення допрофільної та профільної підготовки колегіантів, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів.
Рекомендовано до використання вчителями географії та економіки загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
16. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. На шляху до європейської інтеграції: збірник матеріалів з досвіду роботи. – Біла Церква: Колегіум, 2011. – 43 с.
У збірнику вміщено матеріали з досвіду роботи Центру молодіжної дипломатії та європейського клубу «Патріот» Білоцерківського колегіуму: положення, проекти, методичні матеріали, сценарії заходів.
Адресовано керівникам європейських клубів, педагогам-організаторам, класним керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів.
17. Склярова Г.М., Ільїна О.С. Філософські читання – 2010: збірник матеріалів учнівської науково-практичної конференції. – Біла Церква: Колегіум, 2010. – 83 с.
Збірник містить тези виступів учасників першої в м. Біла Церква учнівської науково-практичної конференції «Діалог філософії та літератури» у секціях «Філософія та українська література» і «Філософія та зарубіжна література».
Адресовано вчителям історії, філософії, літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
18. Цибко В.В. Портфоліо учителя математики: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2010». – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 30 с.
У збірнику представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання проектних технологій на уроках математики. Подано розробки уроків, учнівські проекти, матеріали тренінгів, заліків, конкурсних завдань.
Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям математики загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
19. Туліветрова Н.М. Портфоліо учителя світової літератури: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2011». – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 55 с.
У збірнику представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя щодо використання методу проектів на уроках світової літератури як фактору розвитку інформаційної культури колегіантів. Подано розробки уроків, учнівські проектні дослідження, навчальні проекти, сценарії заходів, літературні диктанти тощо.
Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям світової літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
20. Фареник Ю.М. Портфоліо учителя фізичної культури: збірник матеріалів з конкурсу «Учитель року – 2012». – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 35 с.
У збірнику представлено конкурсні матеріали з досвіду роботи вчителя фізичної культури щодо формування в учнів стійкого інтересу до занять фізичною культурою і спортом, впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках та в позаурочній діяльності. Подано розробки уроків з варіативного модуля «Баскетбол» (11 клас), «Легка атлетика» (10 клас), методичні рекомендації щодо використання елементів сугестивного навчання на уроках фізичної культури.
Адресовано заступникам директорів з навчально-виховної роботи, учителям фізичної культури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
21. Тимошенко Ю.І. Використання інформаційних технологій на заняттях фізичного лабораторного практикуму: збірник матеріалів. – Біла Церква: Колегіум, 2012. – 31 с. 
У збірнику представлено матеріали щодо організації та проведення фізичного лабораторного практикуму з використанням інформаційних технологій. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зразки завдань, інструктивні картки та методичні рекомендації.
Адресовано вчителям фізики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
22. Гайдаєнко О.А. Сучасні підходи до організації та проведення практичних робіт з географії в умовах профільного навчання: збірник матеріалів для проведення практичних робіт. – Біла Церква: Колегіум, 2012. - 48 с. 
У збірнику представлено матеріали щодо організації та проведення практичних робіт з географії у 10 класі. У матеріалах вміщено теоретичні відомості, зразки завдань, інструктивні картки, проблемні запитання та методичні рекомендації.
Адресовано вчителям географії загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням природничих дисциплін, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
23. Сіманова Т.М., Цибко В.В., Козаченко О.І., Бесараб В.О. Контрольні роботи з алгебри та алгебри і початків аналізу: збірник для 8-11 класів. - Біла Церква: Колегіум, 2012. - 56 с. 
У даному збірнику міститься повна добірка тематичних контрольних робіт з курсу алгебри (поглиблене вивчення) для 8-го та 9-го класів, а також з курсу алгебри та початків аналізу (профільний рівень) для 10-11 класів за І семестр. Різнорівневі завдання дібрано відповідно до чинних програм для поглибленого та профільного вивчення математики. Збірник допоможе вчителю ефективно здійснювати тематичний контроль навчальних досягнень учнів, адже кожна контрольна робота містить кілька варіантів, у яких є завдання початкового, середнього, достатнього і високого рівня.
Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
24. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2009: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН. - Біла Церква: Колегіум, 2009. - 50 с. 
Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях історії, історії України, української мови, української літератури, англійської мови, російської мови, прикладної математики, мікроекономіки, макроекономіки, психології, мистецтвознавства, права, етнології, фольклористики, історичного краєзнавства, сільського господарства, транспортних систем, засобів та обладнання.
Рекомендовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
25. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2010: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН. Частина І. - Біла Церква: Колегіум, 2010. - 44 с. 
Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях історичного краєзнавства, географії, геології, права, літературної творчості, зарубіжної літератури, української мови, фольклористики, мистецтвознавства, англійської мови.
Рекомендовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
26. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2010: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН. Частина ІІ. - Біла Церква: Колегіум, 2010. - 43 с. 
Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях машинобудування, механіки, матеріалознавства та матеріалообробки, інформаційних телекомунікаційних систем та лабораторій віддаленого доступу, екологічно безпечних технологій ресурсозбереження та альтернативної енергетики, мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм, прикладної математики, експериментальної фізики, екологічної теорії та історії економічної думки, мікроекономіки та макроекономіки, ботаніки та зоології, психології, аграрних наук, медицини.
Рекомендовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
27. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2011: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН. - Біла Церква: Колегіум, 2011. - 41 с. 
Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях історії України, історичного краєзнавства, географії, правознавства, релігієзнавства та історії релігії, української мови, фольклористики, мистецтвознавства, англійської мови, іспанської мови, математики, прикладної математики, експериментальної фізики, мікроекономіки та макроекономіки, психології, агрономії.
Рекомендовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
28. Склярова Г.М., Дудка Л.В. Науковий вісник – 2012: збірник тез учнівських науково-дослідних робіт у системі МАН. - Біла Церква: Колегіум, 2012. - 91 с. 
Збірник містить тези учнівських науково-дослідницьких робіт, які були представлені колегіантами для захисту у Малій академії наук в секціях журналістики, історії України, соціології, філософії, української літератури, англійської мови і літератури, прикладної математики, астрономії та астрофізики, мікроекономіки та макроекономіки, загальної біології, ветеринарії та зоотехнії, географії та ландшафтознавства, геології, релігієзнавства та історії релігії, технологій програмування, математики, математичного моделювання, фінансів, грошового обігу і кредиту, психології, хімії, лісознавства, мистецтвознавства, правознавства, технічних процесів та перспективних технологій, зарубіжної літератури, фольклористики, української мови, експериментальної фізики, охорони довкілля та раціонального природокористування.
Адресовано учителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
29. Кравчук Н.Л. Мультимедійний супровід занять факультативного курсу «Англійська мова в світі»: збірник матеріалів. СD-диск - Біла Церква: Колегіум, 2012. 
Даний диск містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на заняттях спецкурсу «Англійська мова у світі» в 9 (10) класах для пояснень нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих знань, умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапі допрофільної та профільної філологічної освіти.
Адресовано учителям англійської мови загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
30. Туліветрова Н.М. Конструктор уроків із світової літератури для учнів 8-11 класів: мультимедійна бібліотека для вчителя. СD-диск. - Біла Церква: Колегіум, 2012. 
Мультимедійна бібліотека «Конструктор уроків із світової літератури для учнів 8-11 класів» може стати у нагоді творчим учителям, використовують інтерактивні методи і форми роботи для проведення цікавих та змістовних уроків світової літератури у 8-11 класах. Мультимедійна бібліотека у своєму складі містить презентації за такими розділами: «Періоди, напрями і течії у світовій літературі», «Біографії зарубіжних письменників», «Твори світового письменства».
Адресовано вчителям світової літератури загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
31. Цибко В.В. Мультимедійний супровід уроків алгебри у 8 класі: збірник матеріалів. СD диск. - Біла Церква: Колегіум, 2012.
Даний диск містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках алгебри у 8 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапах допрофільної математичної освіти.
Адресовано вчителям математики загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
32. Склярова Г.М., Дудка Л.В., Яременко Л.П. Науковий вісник – 2010: збірник матеріалів у двох частинах. СD диски. - Біла Церква: Колегіум, 2012.
Дані диски містять презентації Power Point, які представлені як супровід учнівських науково-дослідницьких робіт та є результатом підготовки до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт у системі МАН.
Адресовано вчителям-предметникам, керівникам учнівських наукових товариств, загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
33. Гайдаєнко О.А. Мультимедійний супровід уроків економічної та соціальної географії світу: збірник матеріалів. СD диски. - Біла Церква: Колегіум, 2012.
Даний диск містить комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках географії в 10 класі для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих умінь та навичок, а також перевірки сформованості навчальних компетенцій на етапі профільної економічної освіти.
Адресовано учителям географії, загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
34. Шевченко О.М. Мультимедійний супровід уроків іспанської мови: збірник матеріалів. СD диск. - Біла Церква: Колегіум, 2012.
Даний диск містить комплекс презентацій Power Point, які доречно використовувати на факультативних заняттях з іспанської мови у 8-9 та 10-11 класах для пояснення нового навчального матеріалу, відпрацювання здобутих знань умінь та навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій на етапі допрофільної та профільної філологічної освіти.
Адресовано учителям-предметникам загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, ліцеїв, гімназій, колегіумів.
35. Орлюк Л.В. Мультимедійний супровід уроків з курсу «Захист Вітчизни» для 10-11 класів: збірник матеріалів. СD диски. - Біла Церква: Колегіум, 2012.
Даний диск містить комплекс розроблених учителем та учнями презентацій Power Point, які доречно використовувати на уроках курсу «Захист Вітчизни» для учнів 10-11 класів під час пояснення нового матеріалу, відпрацювання здобутих умінь і навичок, а також перевірки рівня сформованості навчальних компетенцій.
Адресовано вчителям курсу «Захист Вітчизни», біології загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, колегіумів.

 
 

Клуб інтелектуальних ігор "Ерудит"

Клуб інтелектуальних ігор "Ерудит"
Наш девіз
:

Навчайся! Пізнавай! Умій!

Головне завдання роботи гуртка - спрямованість на розвиток творчої особистості, надання дітям можливості вільного розвитку, підвищення свого інтелектуального рівня, створення мотивації до самовдосконалення.

 

Навчально-виховне завдання – розвиток творчої активності школярів, заохочення до поглиблення та розширення знань, створення умов для самоаналізу та самовдосконалення, розвиток логічного мислення, навчання комунікативним навичкам.

 

Основними формами роботи в гуртку є теоретичні та практичні заняття: логічні задачі, участь і проведення конкурсів і чемпіонатів з інтелектуальних ігор, тренінги, добір матеріалів для проведення ігор.

 

2014- 2015 навчальний рік

Чекаємо творчу ерудовану молодь!

Якщо ти допитливий, постійно шукаєш відповіді на запитання ЩО? ЯК? ДЕ? ЧОМУ?, тоді тобі до нас! Клуб інтелектуальних ігор «Ерудит» чекає на тебе.

Наш девіз: Прагни! Дивуй! Перемагай!

Засідання клубу: вівторок о 15оо  та п’ятниця о 815 аудиторія 208.

Керівник клубу: Бесараб Вікторія Олексіївна.

 

9 вересня 2014 року відбулося інструктивне заняття для капітанів шкільних команд ерудитів. Колегіум представляв – Тищенко Роман, 31 група.

18 вересня 2014 року відбувся збір капітанів шкільних команд ерудитів, було проведено жеребкування та складання календаря змагань.

24.09.2014 р. команда ерудитів Білоцерківського колегіуму взяла участь

у першій грі міських змагань «Ерудит» цього сезону.

Склад команди:

Тищенко Роман, 31 група – капітан команди

Полянський Владислав, 31 група

Рудніцький Олексій, 31 група

Самар Віктор, 31 група

Ткач Дмитро, 31 група

Ткачук Назарій, 31 група

Топчій Владислав, 31 група

Черненко Дмитро, 31 група

Матусевич Ангеліна, 21 група

Матусевич Ірина, 21 група

 

Команда отримала перемогу в цій грі. Наступна гра відбудеться 02.10. 2014 р.

 

Бажаємо нашій команді впевнено крокувати до перемоги!


2013- 2014 навчальний рік

Початок ігор — з 27.09.2013

Дні занять: понеділок, четвер о 15:40, аудиторія 201.

Керівник клубу: Столбецька-Пилипенко Інна Леонідівна

Клуб інтелектуальних ігор "Ерудит"
10 вересня 2013 року
відбулося інструктивне заняття для капітанів шкільних команд ерудитів. Колегіум представляла Підгорна Вікторія, 31група.

 

19 вересня 2013 року відбувся збір капітанів шкільних команд, було проведено жеребкування та складання календаря змагань.

 

Правовий брейн-ринг

Міські змагання "Ерудит"

Брейн-ринг "Осінні канікули - 2013"


 

Українознавча студія

Без традиції нема культури, без культури нема нації

Керівник студії: Дудник Жанна Володимирівна

Розклад роботи: вівторок та п'ятниця – 15:25, аудиторія 204.

Мета  українознавчої студії - дати можливість учням  глибше відчути, що знання про рідний край, звичаї та традиції народу  -  це пізнання себе, свого родоводу, народної культури, історії.

Українознавча студія

Українознавство відображає національні інтереси, розвиває принципи і найвищі цінності, пробуджує самостійність, самоповагу. Вивчаючи українознавство, гуртківці здобудуть знання про побут, звичаї, традиції, світогляд українського народу, а також дізнаються про історію науки, про внесок до скарбниці вселюдських знань українських вчених, мислителів, політичних діячів.

Наш український народ має багату і оригінальну культуру, надбану численними поколіннями. З давніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, святах, обрядах, фольклорі. Це — світовідчуття та світосприймання українців. Звичаї та традиції пояснюють та обґрунтовують взаємини між людьми, між людьми і природою, духовну цінність кожної окремої людини, і народу взагалі.

Отож не забудьмо свого прямого обов'язку і продовжимо справу наших предків.

Як і рідна мова, звичаї, традиції об’єднують людей в один народ. 

2016-2017 навчальний рік

18 травня 2017 – всесвітній день вишиванки

Шевченківські дні у колегіумі

 

Свято Покрови Пресвятої Богородиці

18 жовтня учні 6-Б класу мали змогу ознайомитися з особливістю свята Покрови Пресвятої Богородиці. Метою композиції «Покрова Пресвятої Богородиці», проведеної учнями цього класу та вчителем української мови і літератури Дудник Жанною Володимирівною, було пробудження пізнавальних інтересів до історії української культури, бажання примножувати родинні та національні традиції, а також виховання любові та пошани до традицій українського народу.

 

Учні із задоволенням розповідали про Покрову Святої Богородиці, читали вірші, взяли участь у інсценівці до свята, а також хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, що самовіддано боронили рідну землю.


 

<!-- P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } -->

Українознавство відображає національні інтереси, розвиває принципи і найвищі цінності, пробуджує самостійність, самоповагу. Вивчаючи українознавство, гуртківці здобудуть знання про побут, звичаї, традиції, світогляд українського народу, а також дізнаються про історію науки, про внесок до скарбниці вселюдських знань українських вчених, мислителів, політичних діячів.

 

Студія юного математика

Математика-найкоротший шлях до самостійного мислення.

 В.Каверін

Завданням математичної студії є розширити і поглибити вивчення програмового матеріалу, ознайомити учнів з нестандартними способами розв`язування задач, підготувати обдарованих учнів до олімпіад, різноманітних математичних конкурсів.

Керівник студії: Козаченко Ольга Іванівна

Заняття проводяться для учнів 10-х класів у понеділок і четвер о 15 годині, ауд. 207.

Неабияку роль у роботі студії відіграє розвиток емоційної сфери колегіантів, вміння розпізнати в математиці красу, живопис, поезію, музику. Так, наприклад, на останніх заняттях студії жваво та емоційно пройшли вікторини для учнів 31-33 груп. Після їх проведення неможливо погодитися з розповсюдженою думкою, що математика - суха і нецікава наука. Адже епіграфом  цих занять слугували слова:

Світ математики – безмежна широчінь,

Мов океан бездонний, вись прозора,

В нім – кольори веселки, неба синь,

І велич пірамід, і погляд Піфагора…

Світ математики – політ думок і мрій.

Це – воля, вміння труднощі долати,

Можливість розум нагострити свій

І давніх мудреців всі істини пізнати. 

                                                                               (О.І. Козаченко)

У віршованій вікторині потрібно було «розпізнати»  вивчені аксіоми стереометрії та найпростіші теореми про властивості  фігур. За точність та лаконічність відповідей нараховувались додаткові бали. Переможцем виявилась дружна команда 32 (економічної) підгрупи. Їм та і всім учасникам надовго запам’ятаються віршовані аксіоми та теореми вікторини.

Вікторина

Приємно відмітити, що член студії Бурилкіна Олена (32 група), успішно виступила на I етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у системі МАН. Її робота «Ірраціональні числа та вирази» посіла II місце. Немало зусиль доклала колегіантка і у підготовці до II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики. В цьому навчальному році Олена виборола почесне III місце. Крокуючи щороку з математичним прогресом: 2010-2011н.р. - V місце,  2011-2012 н.р. - IV місце. Бажаємо їй стрімкого математичного злету та успіхів!

У четвер, 21 березня,  відбулася Міжнародна математична  гра «Кенгуру». У ній взяли активну  участь  87 колегіантів. Учасники гри  мали можливість не тільки позмагатися, а й  перевірити свої  знання  з математики. Хотілося б висловити слова вдячності організаторам конкурсу за цікаві завдання, а також заохочувальні  призи, які  пожвавили хід конкурсу і створили учасникам  атмосферу  успіху.

Бажаємо усім, хто брав участь у конкурсі, перемоги! З нетерпінням чекаємо результатів.

А для тих, кому не вдалося стати учасником, пропонуємо самостійно ознайомитися із завданнями гри.

Студія юного математика
Студія юного математика
Студія юного математика
Студія юного математика
 

Опитування

Архів новин

Серпень 2022 (5)
Липень 2022 (8)
Червень 2022 (7)
Травень 2022 (9)
Квітень 2022 (13)
Березень 2022 (2)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум